Reasfaltering

Reasfaltering av kommunale, fylkeskommunale og Europaveier ser Kommunehelsetjenesten på som nødvendige vedlikeholdsarbeider som hører med til den ordinære driften av et veianlegg.

Dersom arbeidet er av samfunnsnyttig karakter, er bevegelig og berører beboere i inntil to netter, og ikke lar seg gjennomføre på dagtid, er det tillatt å gjennomføre dette om natten. Man behøver ikke å søke om dette.

Vedtaket er gjort i samarbeid med Bærum og Oslo kommune slik at aktørene i slike tilfeller behandles likt.

Vedlikeholdsarbeidene vil uansett omfattes av forskrift om miljørettet helsevern §9a, som innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene.

Dette innebærer at utførere må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig og at arbeidet gjennomføres slik at sjenansen for naboer blir minst mulig

Dersom det er praktiskt mulig skal berørte naboer varsles skriftlig

Dersom arbeidet berører de samme naboene i mer enn to netter, eller andre vilkår beskrevet ovenfor ikke oppfylles, må utførere søke om tillatelse til det.