Det gis tillatelse til å bryte Støyretningslinje T-1442/16 i hjemmel av Lov om folkehelsearbeid kapittel 3 om miljørettet helsevern, kveld og natt i tidsrommet 21.9 til og med 21.11 2019

Tillatelse til å bryte T-1442/16 på natt gis fordi arbeidene som skal utføres kommer i konflikt med togavviklingen på dagtid. Det er nødvendig å stanse jern-banetrafikken pga. sikkerheten for de ansatte i den tiden det arbeides på linja. Etter en konkret helhetsvurdering finner kommunehelsetjenesten at vilkårene for at nattarbeid må utføres er oppfylt.

Vedtaket kan leses i sin helhet her.