Bergerveien 24, Peab AS

Det ble gitt tillatelse til å bryte støygrensene i tidsrommet 1.8.19 til 27.3.20 i utbyggingen av Vestre Billingstad. Tillatelsen er nå utvidet inntil 01.06.22.

I vedtaksteksten oppgir søker at arbeidet vil bestå i:

  • Grunn- og pelarbeid. Sprengningsarbeider sorterer under politiet, så vi gir ikke merknader til den delen av søknaden
  • Oppføring av rekkehus, punkthus, garasje og blokker
  • Infrastrukturarbeider gjennom store deler av prosjektet
  • Bruk av mindre pelerigg som støyer mindre i de aktuelle områdene
  • Ved støy i lengre perioder vil det vurderes noen pauser på dagtid

Utvidet tillatelse

Peab oppgir å har hatt en lang periode uten støyende arbeider, men akkurat nå har vi støtt på noe fjell som må pigges vekk ifm. etablering av oppstillingsplass for brannbil.

Pigging av fjell vil foregå 2-3 dager, avhengig av fjellets beskaffenhet. Arbeidene vil foregå mellom 0800 og 1700 med en time stille periode midt på dagen.

Sterkt støyende arbeider (peling/spunting/ sprengning) er avsluttet. Større arbeider med graving og massetransport nærmer seg en avslutning.

Det vil bli noe støyende arbeider (maskinkjøring og massetransport) utover høsten for Byggetrinn 1 og 2, i forbindelse med avsluttende utomhusarbeider for Byggetrinn 1 våren 2021 og avsluttende utomhusarbeider for byggetrinn 2 våren 2022.

Vi holder os innenfor de angitte tidene i gjeldende tillatelse og det er ikke planlagt arbeider som krever særskilt varsling til naboer ut over informasjonsarbeid i regi av Vestre Billingstad Infrastruktur.

Vi søker med dette om utvidelse av arbeidstid der støyende arbeider kan foregå fra 08:00–17:00 til 07:00–19:00 mandag til fredag. Ingen støyende arbeider på lørdager. Ingen arbeider på søndager og på off. helligdager.

Prosjektet har adkomst via Halvard Torgersens vei. Det er høyt aktivitetsnivå på prosjektet og med dagens tillatelse sammenfaller våre inn- og uttransporter i stor grad med at folk i området skal til/fra skole, jobb og barnehage. Dette er ikke kritisk for oss mht. sikkerhet, men vi mener at vi med utvidet arbeidstid fra 07:00 – 19:00 for alle arbeider vil vi få bedre muligheter til å «strekke ut feltet», starte tidligere og avslutte senere enn folk flest og sånn sett redusere belastningen for våre naboer.

Vedtak

Miljørettet helsevern viderefører tillatelsen til å bryte støygrensene i Støyretningslinje T-1442/16.

Tillatelsen forutsetter at dere følger innvilget arbeidstid mellom kl. 0800 – 1700, vilkårene i side 2 og vilkårene i vedtaket i sak 19/8837.

Et av våre uthevede vilkår er at dere holder miljørettet helsevern informert om den informasjon som gis til naboene. Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon tidligere i denne saken fra 2019.

Tillatelsen gis under forutsetning av at virksomheten drives lovlig i henhold til annet lovverk.

Opprinnelig tillatelse

Tillatelsen gis i tidsperioden mellom klokken 08.00 og 170.0, alle dager bortsett fra lørdager. Alle arbeider skal opphøre søndager og helligdager. Dersom det er tvil om øvrig arbeid utover denne perioden overholder 65dB, bør utbygger gjennomføre lydtrykkmålinger ved ulike aktiviteter for å få oversikt over støysituasjonen.

I løpet av perioden vil det forekomme noe sprenging. Kommunen forventer at utbygger sender ut spesialinformasjon til naboer i forkant av sprengningsarbeidet.

Vedtaksteksten kan leses i sin helhet her.