Det er gitt tillatelse til å utføre støyende arbeider på Asker stasjon i tidsrommet 08.04 - 15.12.19

I vedtaksteksten står det at det støyende arbeidet som skal utføres dreier seg om pigging av utvendig trapp og brønnboring. De vil legge presenning rundt byggjerde for å dempe støy, samt legge presenning over container der de renser slam.

Basert på opplysningene i søknaden vil arbeidet ha begrenset sjenanse overfor lokalbefolkningen. Ofte er det vanskelig å anslå nøyaktig lydnivå og det vil også variere en del i løpet av en dag.

Erfaringsmessig er informasjon til berørte naboer viktig slik at folk kan innrette seg etter arbeidet som utføres. Det forutsettes derfor at berørte naboer varsles skriftlig om arbeidets art og varighet, og i hvilket tidsrom arbeidene blir utført. Varselet må inneholde kontaktinformasjon til utbygger og Asker kommune. Varselet anbefales sendt ut minimum 14 dager før arbeidet starter.

Du kan lese vedtaksbrevet i sin helhet her.