Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Fylkesvei Viken vest/Røykenveien

Veidekke har tillatelse til å gjennomføre støyende arbeider i perioden 22.6.2020 til og med 31.10.2020 fra mandag til fredag i tidsrommet 08.00 til 19.00 og 09.00 – 16.00 på lørdager.

Vilkår for tillatelsen

  • Berørte naboer skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders art og varig­het. Det skal opplyses om tillatelsen som er gitt og hvem som er kontaktperson hos utbygger med navn og telefonnummer. Det skal også opplyses om kontaktperson i Asker kommune for eventuelle hen­vend­el­ser fra naboer.
  • Kopi av informasjon SKAL sendes Samfunnsutvikling v/Samfunnsmedisin i Asker kommune
  • Naboer som får sin helse alvorlig truet, dersom arbeidet gjennomføres slik søknaden beskriver, må få tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende arbeidene pågår.
  • Dersom det kommer berettigede klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved over­skrid­else av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake tillatelsen med umiddelbar virkning.

Klageadgang

Vedtaket er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 28 og kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jfr.§ 19 i Lov om folkehelsearbeid.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller hans fullmektig, og rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Helseavdelingen i Asker kommune. Klagen bør nevne de grunner som den støtter seg til, jf. forvaltningsloven § 32.