Huldreveien, Borgen - støytillatelse i forbindelse med bygging av nytt fortau.

Det er gitt tillatelse til sprengning, pigging og lessing av stein i tidsrommet 27. september 2021 til 25. februar 2022 der det mest støyende arbeidet vil foregå i perioden fra 27. september til 28. november 2021.

Vilkår

Tillatelsen gis på følgene vilkår:

  • Berørte naboer skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders art og varighet. Det anbefales minst 14 dager før arbeidene starter.
    Det skal opplyses om tillatelsen som er gitt og hvem som er kontaktperson hos utbygger med navn og telefonnummer. Det skal også opplyses om kontaktperson i Asker kommune.
  • Kopi av informasjon SKAL sendes Samfunnshelse i Asker kommune
  • Naboer som får sin helse alvorlig truet, dersom arbeidet gjennomføres slik søknaden beskriver, må få tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende arbeidene pågår.
  • Dersom det kommer berettigede klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelse av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake dispensasjonen med umiddelbar virkning.

Klageadgang

Vedtaket er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 28 og kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jfr.§ 19 i Lov om folkehelsearbeid.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller hans fullmektig, og rettes til Statsforvalteren i Viken, men sendes til Helseavdelingen i Asker kommune.

Klagen bør nevne de grunner som den støtter seg til, jf. forvaltningsloven § 32.