Det gis forlengelse av eksisterende godkjenning for å bryte Støyretningslinje T-1442 i sak 19/9675 kveld og natt i tidsrommet 3.9 til og med 27.10 2019

Tillatelsen innvilges på følgende betingelser:

  • Virksomheten må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er til-gjengelig og søke å unngå unødig støyutsondring.
  • Berørte naboer skal gis varsel om at det skal foregå nattarbeider. Informasjonen skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom nattarbeidet skal foregå, hvilke arbeider som skal utføres og når arbeidene forventes ferdig. Naboene skal opplyses om at eventuelle klager kan rettes til bydelsoverlegen.
  • Det gjøres oppmerksom på at arbeider på søn- og helligdager reguleres av Lov om helligdagsfreden og Arbeidsmiljøloven; tillatelser herfra er det Politiet og Arbeidstilsynet som gir.

Vedtaksbrevet kan leses i sin helhet her.