Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Langenga 30, Asker Velodrom

Det er gitt tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med utføring av støyende arbeider som spunting, peling og boring i tids­rommet 06.01.2021 til og med 30.04.2021.

Med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern samt Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442 gis det tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med utføring av støyende arbeider som spunting, peling og boring i tids­rommet d.d. til og med 30.04.2021.

Tillatelsen er gitt på følgene vilkår:

  • Berørte naboer skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders art og varig­het. Det anbefales 14 dager før arbeidene starter. Det skal opplyses om tillatelsen som er gitt og hvem som er kontaktperson hos utbygger med navn og telefonnummer. Det skal også opplyses om kontakt i Asker kommune -
  • Kopi av informasjon SKAL sendes kommunehelsetjenesten i Asker kommune
  • Naboer som får sin helse alvorlig truet, dersom arbeidet gjennomføres slik søknaden beskriver, må få tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende arbeidene pågår.
  • Dersom det kommer berettigede klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved over­skrid­else av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake/innskjerpe dispensasjonen med umiddelbar virkning.

Klageadgang

Vedtaket er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 28 og kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jfr.§ 19 i Lov om folkehelsearbeid.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller hans fullmektig, og rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Helseavdelingen i Asker kommune. 

Klagen bør nevne de grunner som den støtter seg til, jf. forvaltningsloven § 32.