Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Skinnebytte Billingstad og Spikkestadbanen

Bane NOR har fått tillatelse fra Kommuneoverlegen til å bryte støygrensene behov for å utføre vedlikehold i form av skinnebytte på strekningen Billingstad til og med Asker på Drammenbanen i tidsrommet 2. juli til og med 31. august 2021.

Spikkestadbanen blir stengt i samme periode for vedlikeholdsarbeider. For å utnytte den togfrie perioden vil det foregå døgnkontinuerlig arbeider slik at stengeperioden blir så kort som mulig. Dette for å begrense de samfunnsmessige konsekvensene som en stengning medfører.

Beskrivelse av arbeidet

  • Maskinelt og manuelt sporarbeid på strekningen fra Billingstad til Asker. Fornyelse av skinnebytte på strekningen fra Asker til Billingstad utføres av Spordrift as. Håndtering av skinner og arbeidstog vil foregå i hele perioden.

  • Utbedring av massebytting og stikkrenner på Spikkestadbanen i perioden.

Arbeidet som skal utføres er i hovedsak på Gullhella holdeplass og består massebytte, skinnebytte og etablere nye stikkrenner.

Vedtaket er basert på søknad fra Bane Nor av 12. mai 2021.

Klageadgang

Tillatelsen er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 28 og kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. § 19 i Lov om folkehelsearbeid.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller hans fullmektig, og rettes til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Asker kommune.

Klagen bør nevne de grunner som den støtter seg til, jfr. forvaltningsloven § 32.