det gis tillatelse til å videreføre innvilget tillatelse til å overskride støyretningslinje T-1442/16 datert 8.8.2019 til 14.10.2019

Trygg vei AS er i gang med rehabilitering av rekkverk på Fv. 165. I den forbind-else søkes det om forlengelse av tillatelse til overskridelse av støyretningslinje T-1442/16 for å ferdigstille arbeidene.

Tillatelsen innvilges på følgende vilkår:

  • Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at sjenansen for naboene blir minst mulig.
  • Virksomheten må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig.
  • Berørte naboer og arbeidstakere skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders art og varighet. Det skal opplyses om støydispensasjonen som er gitt og hvem som er kontaktperson hos utbygger med navn og telefonnummer
  • Kopi av informasjonen skal sendes Asker kommune ved Avdeling for Helsetjenester.
  • Naboer som får sin helse alvorlig truet eller sitt arbeidsmiljø betydelig påvirket dersom arbeidene gjennomføres slik søknaden beskriver, må gis tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende støyende arbeidene pågår.

Vedtaket kan leses i sin helhet her.