Hva er rehabilitering i hjemmet?

Rehabilitering i hjemmet er for deg som er over 18 år og har fått et omfattende funksjonstap på grunn av sykdom eller skade.

Rehabilitering i hjemmet er en tverrfaglig tjeneste, med et team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Hensikten med tjenesten er at du skal mestre hverdagen din best mulig, kunne være sosial og delta i samfunnet.
Vi tar utgangspunkt i dine behov, mål og ønsker, og utarbeider en rehabiliteringsplan i tett samarbeid med deg. Vi bistår deg i gjennomføringen av planen. Ved behov involverer vi også andre aktuelle samarbeidspartnere. Vår oppfølging er tidsavgrenset

Hvem kan søke om tjenesten?

  • Du må være over 18 år og ha opplevd et plutselig eller gradvis fall i funksjonsnivå
  • Du må være vurdert til å ha et rehabiliteringspotensiale
  • Du må være motivert, kunne sette egne mål og delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess
  • Ditt rehabiliteringsbehov kan ikke primært være knyttet til psykiatri eller rus

For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med Brukertorget i Asker kommune.