Kommunen har etablert ulike tilrettelagte botilbud for personer med psykiske vansker og/eller rusutfordringer.

Virksomheten psykisk helse- og rustjenester har flere omsorgsboliger med tverrfaglig sammensatt heldøgnsbemanning. Boligene er for voksne med langvarige psykiske lidelser, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser. Det fokuseres på å skape støttende omgivelser og beholde/utvikle individuelle ferdigheter og ressurser. De ansatte er tilknyttet en lokal personalbase.

Torstadveien boliger

Mellomleder: Christin Nevjen
Telefon: 66 85 33 50
E-post: christin.nevjen@asker.kommune.no

Kirkeveien boliger

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 66 90 99 79/70
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no 

Fusdalbråten botiltak

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 66 76 84 10/11, 992 89 419
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no

Andre botrenings- og botilbud:

Semsveien ressurs- og mestringsenhet

Mellomleder: Tove Karlsen
Telefon: 66 90 56 18
E-post: tove.karlsen@asker.kommune.no

Strandveien boliger

Et kommunalt botilbud i samarbeid med Vestre Viken HF.

Slottsberget boliger

Mellomleder: Grete Saursaunet
Telefon: 950 76 966 
E-post: grete.saursaunet@asker.kommune.no