Avdeling Fleksible ambulante tjenester (FAT) er  flerfaglig sammensatt med tilbud til innbyggere over 18 år med rus-, avhengighets- og eller psykiske helseutfordringer.   Tjenesten  omfatter planlagt og ikke-planlagt  oppfølging til hjemmeboende. Du kan få tilbud om:

  • boveiledning
  • kartlegging av rusutfordringer
  • mestrings- og motivasjonssamtaler
  • henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
  • lokale etterverns- og miljøterapeutiske tiltak
  • oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten 

Feltsykepleien som er virksomhetens lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige.

Kontaktinformasjon 

Mellomleder: Monica Drangevåg
Telefon: 954 10 534
E-post: monica.drangevag@asker.kommune.no
Fagkoordinator: Mette Schau
E-post: mette.schau@asker.kommune.no