Asker kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som sliter med din psykiske helse og/eller har rusutfordringer.

Mestringshuset - Rask psykisk helsehjelp

Mestringshuset er en forebyggende tjeneste til personer over 18 år med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet.

Fleksible ambulante tjenester

Fleksible ambulante tjenester gir tilpasset oppfølging og behandling til personer over 18 år som har psykisk helse- og/eller rusutfordringer av moderat til alvorlig grad.

Aktivitets- og dagtilbud

  • Aktivitetshuset gir tilbud til deg over 18 år som har psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer. Aktivitetshuset har gruppetilbud, individuelle tilbud og kurs. Det er også et treffsted hvor du kan etablere sosialt nettverk.
  • Grindestua er en rusfri, brukerstyrt møteplass.
  • Aktiv på dagtid er et tilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
  • Aktiv fritid tilbyr ferie- og fritidsaktiviteter for deg med psykiske vansker.
  • Støttekontakt kan tilbys til deg som trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse.
  • Kurs og gruppetilbud
  • Recoveryverksted er møteplass og dialogarena for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte.
  • Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for mennesker som har psykiske helseutfordringer. 

Lavterskel døgntilbud

Lavterskel døgntilbud, på Nedre Sem gård boliger er et tilbud for deg som i korte perioder er i behov av tilgjengelig personale gjennom døgnet på grunn av psykiske helseproblemer. Tilbudet kan beskrives som avlastning, støtte, forebygging og et pusterom for deg som er hjemmeboende i Asker kommune.

Opphold forutsetter at det står som et tiltak i din mestringsplan. Du kan selv ta kontakt på telefon 919 10 500 når du kjenner behov for opphold, og få plass samme dag eller dagen etter dersom det er ledig plass. Du kan være der i inntil en uke av gangen. Det er flott om du følger vante rutiner og avtaler under oppholdet.

For deg som ikke har en mestringsplan – ta kontakt med din kontaktperson i kommunen, eller Brukertorget på telefon 66 90 90 00 og be om samtale.

Botilbud

Kommunen tilbyr ulike, tilrettelagte boliger for personer med psykiske vansker. En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet.

I noen av disse botiltakene er det etablert fellesareal i tillegg til privat areal. Her kan beboere treffes, og vi tilrettelegger for sosial kontakt. Beboerne kan få oppfølging etter avtale.

Noen botiltak har bemanning hele døgnet, mens noen bare har oppfølging et par ganger i uken.