Asker kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som sliter med din psykiske helse.

Mestringshuset

Mestringshuset gir individuell oppfølging eller kurstilbud til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske utfordringer som påvirker hverdagen. Teamet består av helse- og sosialfaglige personell med videreutdanning i bl.a. psykisk helsearbeid.

Du kan få hjelp med:

 • samtaler med fokus på motivering og mestring
 • samtaler og oppfølging som bidrar til aktivitet og til å opprettholde eller utvide nettverk
 • råd og veiledning
 • kartlegging og utredning av helseutfordringer
 • trening i å mestre utfordringer hjemme eller i nærmiljøet
 • samarbeid med dine hjelpere
 • koordinering av tjenestetilbudene og individuell plan

Vi tilbyr også mestringskurs.

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten er et tilbud om et avgrenset antall samtaler med psykolog. Tilbudet er til deg over 18 år som ikke har noen henvisning fra lege, og er rettet mot de med lettere til moderate psykiske helsevansker som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Aktivitets- og dagtilbud

 • Aktivitetshuset gir tilbud til deg over 18 år som har psykiske vansker. Aktivitetshuset har gruppetilbud, individuelle tilbud og kurs. Det er også et treffsted hvor du kan etablere sosialt nettverk.
 • Aktiv på dagtid er et tilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
 • Aktiv fritid tilbyr ferie- og fritidsaktiviteter for deg med psykiske vansker.
 • Støttekontakt kan tilbys til deg som trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse.
 • Kurs og gruppetilbud
 • Recoveryverksted er møteplass og dialogarena for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte.
 • Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for mennesker som har psykiske helseutfordringer. Fontenehuset vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Mestringstilbud for unge voksne

 • Semsveien ressurs- og mestringsenhet er et døgnbemannet tiltak for unge voksne over 18 år, med ulike former for utfordrende atferd/sammensatte vansker. Tiltaket er tidsavgrenset (ca 2-5 år) og har 3 plasser. Vedtak om plass gir deg tilgang til både tjenester og bolig i aktuell periode.

Vi tilbyr et individuelt tilpasset tjenestetilbud på bakgrunn av omfattende kartlegging i forkant av innflytting, men også fortløpende underveis i oppholdet. Målet er å styrke din mestringsevne sånn at du kan bli mest mulig selvhjulpen. Daglig, systematisk trening av ulike praktiske og sosiale ferdigheter står sentralt. Du må være motivert, delta aktivt og samarbeid med oss, slik at du får mest mulig utbytte av oppholdet. 

Botilbud

Kommunen tilbyr ulike, tilrettelagte botiltak for personer med psykiske vansker. En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet.

I disse botiltakene er det etablert fellesareal i tillegg til privat areal, hvor beboere kan treffes, og hvor vi tilrettelegger for sosial kontakt. Beboerne kan få oppfølgning fra Avdeling psykisk helse etter avtale.

Graden av bemanning i det enkelte botiltaket varierer fra bolig til bolig, fra bemanning hele døgnet til oppfølging et par ganger i uken. Du må være villig til å ta imot hjelp fra ansatte i botiltaket.