Asker kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som sliter med din psykiske helse.

Lavterskel døgntilbud

Lavterskel døgntilbud, på Nedre Sem gård boliger er et tilbud for deg som i korte perioder er i behov av tilgjengelig personale gjennom døgnet på grunn av psykiske helseproblemer. Tilbudet kan beskrives som avlastning, støtte, forebygging og et pusterom for deg som er hjemmeboende i Asker kommune.

Opphold forutsetter at det står som et tiltak i din mestringsplan. Du kan selv ta kontakt på telefon 919 10 500 når du kjenner behov for opphold, og få plass samme dag eller dagen etter dersom det er ledig plass. Du kan være der i inntil en uke av gangen. Det er flott om du følger vante rutiner og avtaler under oppholdet.

For deg som ikke har en mestringsplan – ta kontakt med din kontaktperson i kommunen, eller Brukertorget på telefon 66 90 90 00 og be om samtale.

Mestringshuset

Mestringshuset er en forebyggende tjeneste til personer over 18 år med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet, og som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Fleksible ambulante tjenester (FAT)

FAT gir individuell oppfølging eller kurstilbud til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske utfordringer som påvirker hverdagen. Teamet består av helse- og sosialfaglige personell med videreutdanning i bl.a. psykisk helsearbeid.

Du kan få hjelp med:

 • samtaler om motivasjon og mestring
 • samtaler og oppfølging som bidrar til aktivitet og til å opprettholde eller utvide nettverk
 • kartlegging og utredning av helseutfordringer
 • trening i å mestre utfordringer hjemme eller i nærmiljøet
 • samarbeid med dine hjelpere
 • koordinering av tjenestetilbudene og individuell plan
 • du kan også delta på mestringskurs.

Aktivitets- og dagtilbud

 • Aktivitetshuset gir tilbud til deg over 18 år som har psykiske vansker. Aktivitetshuset har gruppetilbud, individuelle tilbud og kurs. Det er også et treffsted hvor du kan etablere sosialt nettverk.
 • Aktiv på dagtid er et tilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
 • Aktiv Asker tilbyr ferie- og fritidsaktiviteter for deg med psykiske vansker.
 • Støttekontakt kan tilbys til deg som trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse.
 • Kurs og gruppetilbud
 • Recoveryverksted er møteplass og dialogarena for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte.
 • Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for mennesker som har psykiske helseutfordringer. Fontenehuset vil være en støttespiller og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Mestringstilbud for unge voksne

 • Semsveien ressurs- og mestringsenhet er et døgnbemannet tiltak for unge voksne over 18 år, med ulike former for utfordrende atferd/sammensatte vansker. Tiltaket er tidsavgrenset (ca 2-5 år) og har 3 plasser. Vedtak om plass gir deg tilgang til både tjenester og bolig i aktuell periode.

Vi gir et tjenestetilbud tilpasset deg etter omfattende kartlegging i forkant av innflytting, men også underveis i oppholdet. Målet er at du blir mest mulig selvhjulpen ved daglig, systematisk trening av ulike praktiske og sosiale ferdigheter.

Botilbud

Kommunen tilbyr ulike, tilrettelagte botiltak for personer med psykiske vansker. En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet.

I disse botiltakene er det etablert fellesareal i tillegg til privat areal. Her kan beboere treffes, og vi tilrettelegger for sosial kontakt. Beboerne kan få oppfølging fra Avdeling psykisk helse etter avtale.

Noen botiltak har bemanning hele døgnet, mens noen bare har oppfølging et par ganger i uken.