Målgruppe

  • Foreldre, foresatte eller familie til barn eller ungdom med funksjonshemming eller kronisk sykdom
  • Foreldre eller foresatte som selv er funksjonshemmede eller alvorlig syke

Vilkår

  • Omsorgsarbeidet du utfører må være særlig tyngende
  • Du må ha et reelt behov for avlastning

Avlastning i institusjon

Avlastning for funksjonshemmede er en lovpålagt tjeneste. Institusjonsavlastningen gis ved Bondi som består av to avdelinger, Balder og Idunn.

Avlastning individuelle tiltak

I individuelle avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og
timesbasis, enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke etter behov.

Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra familiens behov.

Etter skoletid (EST)

Etter skoletid er et tilbud til familier som har ungdommer med nedsatt funksjonsevne i den videregående skolen. Målsettingen er at det skal være et fristed for ulike brukergrupper til å ha tilgang til et meningsfullt, verdig og utviklende fritidstilbud.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Godkjenner kommunen avlastning, får du en skriftlig avgjørelse om type avlastning og hvordan den skal organiseres.

Pris

Avlastning er gratis.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen

Søknad

Avlastning og plass på Etter skoletid søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.