Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten).

Søknad og leverandører

Tjenesten må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget. Alle søknader krever en individuell vurdering. Det kan velges mellom følgende leverandører:

Dersom du etter søknad til kommunen har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du velge blant seks leverandører eller kommunen til å utføre tjenesten hos deg. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Bytte leverandør

Har du allerede i dag BPA og vil bytte leverandør, må du henvende deg til Brukertorget, avdeling BPA-drift enten per telefon 66 90 97 51 eller 66 76 82 18 eller skriftlig til Brukertorget, BPA-drift, Postboks 353, 1372 Asker.

Egenbetaling BPA

Etter Helse- og omsorgstjenestelovens §11 - 2 kan det kreves betaling for BPA som tjeneste.Her ser du satsene for egenbetaling som er vedtatt av kommunestyret med virkning fra 01.01.17.

Priser
Antall GBetaling pr. timeMaks antall timer det betales forMaks betaling pr. mnd
0-2,5 0 0 0
2,5-3 471 2 942
3-4 471 3 1413
4-5 471 4 1884
5-6 471 6 2826
6+ 471 8 3768

Nye ligningsopplysninger blir registrert ved årsskifte, og egenbetaling kan blir endret som følge av inntektsendringen. Tjenestetildelingen gjør oppmerksom på at selv en liten inntektsendring kan føre til endret betalingssats.