Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kjære medarbeidere i askerskolen og voksenopplæringen

Nå er det kun noen dager igjen til vi gjenåpner skolene for alle trinn i Asker. I den forbindelse ønsker vi å gi dere mer informasjon om hvordan vi jobber for en trygg gjenåpning for alle elever og medarbeidere.

Vi opplever at veilederne fra Utdanningsdirektoratet gir tydelige og gode retningslinjer for hvordan vi skal ta hensyn til smittevern. Vi ber alle sette seg godt inn i veilederen som gjelder for sitt trinn, for å få forståelse for hvordan skoledriften vil være de neste ukene. Veilederne er noe revidert siden 27. april.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført smittvernkurs i form av webinarer for alle på barnetrinnet. Ungdomstrinnet/Voksenopplæringen har fått ny felles tid på mandag kl. 14.00 med mulighet for å stille spørsmål til kursholderne. Ledelsen har link til påmelding. Dersom man ikke kan delta på mandag kl 14:00, ligger det en innspillingen av webinaret på Intranettet, slik at alle kan følge kurset før skoleåpningen.

Alt blir ikke som før med det første. Vi gjenåpner skolene med en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både elever og medarbeidere å være på skolen. Det vil være mye nytt å sette seg inn i, men vi er sikre på at vi klarer å gjennomføre dette på en god når vi jobber sammen. Hovedmålet er at alle får en trygg og god hverdag, slik at trivsel og helse blir ivaretatt på best mulig måte. RVTS Vest har utarbeidet et veldig godt grunnlag med gode råd for hvordan vi kan møte elevene igjen. Vi anbefaler at alle ser på og bruker denne ressursen.

Når åpner skolene og voksenopplæringen?

Elevene på 1. - 4. trinn skal være på skolen, slik de har vært siden 27. april. Regjeringen har bedt kommunene prioritere de yngste. Elevene på 5. - 7. trinn vil starte den nye skolehverdagen innen onsdag 13. mai og ungdomstrinn vil starte innen tirsdag 12. mai.

Norskopplæring og grunnskoleundervisning for voksne starter opp i skolens lokaler onsdag 13. mai. Dette gjelder Introduksjonssenteret nord, midt og sør, samt på Folkeuniversitetet. Vi viser til utfyllende informasjon til medarbeidere i Inkludering og mangfold fra virksomhetsleder Tone Bøckman.
Rektorene på skolene har ansvaret for å organisere planleggingen, og det er utviklet kommunale retningslinjer som alle skolene skal bruke.

Vi skal lage gode rutiner som fungerer lokalt

Det er viktig at dere føler dere trygge på at det er forsvarlig å komme tilbake på jobb. Nå planlegger ledelsen hvordan skolen best kan møte kravene i den nasjonale veilederen. Dette er et levende dokument, og det vil være rom for endringer etter hvert som man gjør seg erfaringer. Det er derfor viktig at dere gir deres nærmeste leder tilbakemeldinger om hvordan dere opplever de neste ukene. Ledelsen er også i dialog med lokale verneombud og tillitsvalgte i arbeidet.

Hva gjør vi for å forebygge smitte og sykdom?

Formålet med føringene i veilederen er å begrense smittespredningen gjennom bl.a. god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer holder seg hjemme.

Alle medarbeidere vil få opplæring i håndvask og riktig hostehygiene, og dere skal lære elevene opp i dette. Å vaske hendene ofte og nøye er viktig.
Det er utarbeidet rutiner for renhold på skolene. Det daglige renholdet vil være ekstra grundig og ha særlig fokus på kontaktflater. Alle skoler skal ha kluter, papirhåndklær og såpe tilgjengelig. Hånddesinfeksjon og engangsservietter brukes på steder der det ikke er mulig å vaske hender. Medarbeidere på skolene vil også måtte bidra til nødvendig renhold. Dette vil være avgrensede oppgaver knyttet til utsatte kontaktflater. Alle skoler vil ha gjennomgang av sine rutiner for renhold.

For å forebygge smitte, er det viktig at elever, medarbeidere og foresatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, som er i isolasjon eller i karantene ikke kommer til skolen. Det er utarbeidet tydelige regler for dette, og det er svært viktig at alle setter seg inn i og respekterer disse. Vi ber om at dere også veileder foresatte og elever i disse reglene. Hvis du selv får slike symptomer, må du informere skoleleder og selv ta kontakt med koronatelefonen 66 71 59 99 og/eller fastlege/legevakt.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom elever eller medarbeidere på en skole får bekreftet smitte. Blir det påvist smitte i skoler, vil vi informere både elever, ansatte og foresatte som er berørt, og iverksette nødvendige tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Det er utarbeidet rutiner for varsling, smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter.

Vi organiserer for redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette, anbefaler veilederen at man øker avstand mellom personer, reduserer antall personer som er tett sammen og at det ikke arrangeres større fysiske møter eller samlinger.

Skolenes ledelse sørger for å dele elevene i faste grupper med faste ansatte for hver gruppe. En fast gruppe med elever og medarbeider kalles en ‘kohort’. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Særlig de eldste elevene må likevel oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene. Det skal være en voksen per kohort. Det anbefales at den voksne kommer til rommet, slik at elevene ikke må bytte rom. To kohorter kan samarbeide, slik at medarbeiderne får pause etc. Samarbeidet mellom kohortene bør da helst skje utendørs.

Inndeling i kohorter på barneskolen

En kohort kan for eksempel ta utgangspunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn).
Veilederen åpner for at kohorter kan være større enn 15 og 20 elever på barneskolen. Skolens ledelse avgjør om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og muligheten til å holde avstand mellom elever.

Inndeling i kohorter på ungdomsskolen

På ungdomstrinnet er lærertetthetsnormen 20 elever per ansatt og kan være utgangspunkt for gruppestørrelser/kohorter.

Det oppfordres til å etablere mindre grupper av elever/kohorter, men det er ikke et absolutt krav. Større kohorter enn 20 elever er mulig så lenge avstandsanbefalingen på en meter mellom personer kan overholdes. Innen en mindre kohort kan elever og ansatte omgås, men oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt/fysisk kontakt. Det er viktig at elevene i ulike kohorter ikke blandes så langt det lar seg gjøre.

Inndeling i kohorter i voksenopplæringen

I voksenopplæringen følges anbefalingene for videregående skole hvor det ikke er satt normer for lærertetthet. I tillegg blandes deltakere med ulike fag og nivåer, Det er følgelig særskilt viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Trygt og godt miljø for alle elever og deltakere

Det er et mål at alle elever opplever at det er trygt å komme tilbake til skolen, og at de bidrar til å hindre smitte. Trygt miljø for elevene er også det sosiale miljøet, og at medarbeiderne på skolen møter dem på de følelsene de kommer med til gjenåpningen. Det ble en brå slutt for dem da skolene ble stengt, og de har levd i en unntakstilstand i flere uker. Noen av dem har hatt det helt greit i denne perioden, mens andre kan ha hatt tøffe dager med sosial isolasjon, vansker i familien og dårlig læringsutbytte.

Sammen med retningslinjer for gjenåpning av skolene er det også konkrete verktøy for dere medarbeidere. Verktøyene er tenkt å være til hjelp for å skape trygge klassemiljøer ved gjenåpning/restart og det å “samle flokken” igjen, observasjonsverktøy med tanke på å oppdage elever som trenger oppfølging og hjelp, samtaleguider osv. Skoleledelsen har tilgang til disse verktøyene.

Timeplan, fag- og timefordeling og annen type undervisning
Det er vanskelig å ivareta smittevernhensyn mange steder hvis vi har alle elever i skolelokalene samtidig. Det betyr at vi må tilpasse skoledagene, og at vi i perioden frem mot sommeren ikke kan tilby ordinære undervisningstimer i fagene i det omfanget vi egentlig skal. Den nasjonale midlertidige forskriften om fag- og timefordeling gir åpning for lokale tilpasninger. Rektorene må gjøre vurderinger sammen med dere medarbeidere og bruke mulighetene med uteskole, ekskursjoner, fjernundervisning og alternative opplegg for å få kabalen til å gå opp. Skolene må gjøre prioriteringer mellom fag og trinn der mulighetene er begrenset.

Det er et helt klart mål at elevene skal oppleve en annen skolehverdag når skolene åpner. Dette vil også gjøre det lettere for foresatte å normalisere sin arbeidshverdag.

Medarbeidere skal føle seg trygge

Vi har forståelse for at noen av våre medarbeidere, elever og foresatte er bekymret, men ønsker å minne om at vi ivaretar en viktig samfunnsrolle. Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Skolen er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen da det muliggjør at foresatte kan arbeide. Medarbeidere i skolen har derfor en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemi-situasjon.

Vi er imponert over hvordan dere har håndtert den spesielle situasjonen vi har hatt de to siste månedene, og håper dere er klare for oppstart og er trygge på og har tillit til at vi får omsatt den nasjonale veilederen til gode lokale planer i hver enkelt skole.

Her er noen relevante lenker:

Vi har opprettet en egen intranettside med informasjon for medarbeidere i skole og SFO.

Har du spørsmål, ta kontakt med din nærmeste leder. Tusen takk for den viktige jobben du gjør for samfunnet vårt!

Vennlig hilsen,
Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole
Helga Tharaldsen, kommunalsjef for barn, familie og inkludering
Kai Lund, direktør for oppvekst