Kjære alle foresatte i askerskolen

Vi ønsker alle velkommen til skolestart i Asker mandag 17. august. Denne høsten planlegger skolene for en mer normal hverdag. I tråd med råd fra nasjonale myndigheter viderefører skolene smitteverntiltakene på gult lys i trafikklysmodellen.

Vi gleder oss til å ta imot elevene igjen og ser frem til læringsaktiviteter og gode opplevelser utover høsten. Selv om smittetallene i Asker er lave, er likevel ikke alt som normalt. 

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i en trafikklysmodell for skoler og barnehager i tre ulike nivå; rødt, gult og grønt. I tråd med råd fra nasjonale myndigheter viderefører askerskolen smitteverntiltakene på gult nivå denne høsten.

Her finner du Utdanningsdirektoratets oppdaterte veiledere for barneskolen og ungdomsskolen.

Skolehverdagen

Nå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinær skoledag. Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å være på skolen.

Det er viktig at smittevernet på skolen blir opprettholdt, med for eksempel å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene, kontaktreduserende tiltak, forsterke renhold og ved at syke barn eller ansatte ikke er på skolen eller SFO.

Åpningstid

Skolene og SFO går tilbake til normal åpningstid.

Organisering

Vanlig klasse/undervisningsgruppe skal være utgangspunkt for kohortinndelingen. For baseskoler skal elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Regelen om én meters avstand innad i kohorten bortfaller, men er fortsatt anbefalt for ungdomstrinnet. Det vil nå være mulig å ha hele klassen/undervisningsgruppen i samme klasserom, som i normalsituasjon. Kohortene skal så godt det lar seg gjøre opprettholdes også på SFO. Ansatte kan gå mellom kohortene, men bør holde avstand til elevene.

To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs. Man skal unngå store samlinger og trengsel. Dette betyr at fellesarrangementer bare gjennomføres der elevene kan holde en meter avstand mellom hverandre.

Spesielt for ungdomstrinnet: I opplæring i grupper på tvers av klasser og trinn, som valgfag og språkfag, kan elever fra ulike kohorter samles i samme rom. Elevene skal da enten sitte kohortvis, eller ha faste plasser i klasserommet.

Skolene har ulik utforming og svært ulikt antall elever på 1. trinn. Det innebærer at det kan være forskjeller mellom skolene både når det gjelder foreldre inn på SFO og om foreldre kan være med inn i klasserommet første skoledag for skolestarterne.

Friminutt

Kohortene får tildelt egne områder å være i når det er pause. Flere kohorter kan bruke samme område etter hverandre, uten at det er nødvendig med renhold mellom kohortene.

Måltid

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skolen og ha med seg matpakke. Elevene spiser i sine kohorter. SFO serverer mat.

Skyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet.

Sykdom og risikogrupper

Alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Når man er feberfri og allmenntilstanden er god, kan barn og ansatte komme tilbake på skolen.

Barn og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner, som litt hoste eller snørr. Dette gjelder også etter en negativ koronatest.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Ansatte og barn med typiske symptomer på kjent pollenallergi som f.eks. rennende nese samt rennende eller kløende øyne, kan møte på skolen som vanlig.

Informasjon om hvem som skal holdes hjemme fra Utdanningsdirektoratet.

Når skal vi holdet barnet hjemme? 

Les kommuneoverlegens tips og råd. 

Smitte og testing

Ønsker du å teste deg eller en i din husstand, kan du bestille time på nett her. Du kan også ta kontakt med vår koronatelefon på telefon: 66 71 59 99. Her kan du lese mer om koronatelefonen og testing. 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende av Folkehelseinstituttet. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at dere både setter dere inn i hvilke regler som gjelder i det landet dere reiser til, og hvilke regler som gjelder når dere kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Oppdaterte råd om reise og innreisekarantene på Folkehelseinstituttets nettsider.

Risikogrupper

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme på skolen.

Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. 

Les mer om tidspunkt for skolestart for skoleåret 2020-2021. Følg også med på den enkelte skoles nettsider om detaljer rundt åpningen på din skole.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din skole. 

Vi ønsker dere et godt skoleår.

Vennlig hilsen
direktør for oppvekst
Kai Erik Lund