Kjære ansatte i askerskolen

Nå er det kun noen dager igjen til vi gjenåpner skolene for 1. -4. trinn i Asker. I den forbindelse ønsker vi å gi dere litt mer informasjon om hvordan vi jobber for å tilrettelegge for en trygg gjenåpning.

Som kjent, ble veileder for smittevern i barneskolen (1.- 7. trinn) offentliggjort mandag 20. april. Vi opplever at veilederen gir tydelige og gode retningslinjer for hvordan vi skal ta hensyn til smittevern i en hektisk skolehverdag. Vi anbefaler alle å sette seg inn i veilederen, for å få forståelse for hvordan skoledriften vil være de neste ukene.

Alt blir ikke som før med det første. Vi gjenåpner skolene, med en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både barn og ansatte å være på skolen. Det vil være mye nytt å sette seg inn i, både for store og små, men vi er sikre på at vi skal greie å gjennomføre dette på en god måte om vi jobber sammen. Hovedmålet er at alle får en trygg og god hverdag, slik at trivsel og helse blir ivaretatt på best mulig måte.

Gode rutiner

Det er viktig at dere føler dere trygge på at det er forsvarlig å komme tilbake på jobb.

Kommunens bedriftshelsetjeneste vil gi dere opplæring i smitteverntiltak (webinar), og dere får anledning til å tilpasse de nye nasjonale retningslinjene til skolens lokale forhold. 

Veileder for smittevern i skoler, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, er et levende dokument, og det er rom for endringer etter hvert som skoledriften gjenopptas. Det er derfor viktig at dere gir deres nærmeste leder tilbakemeldinger om hvordan dere opplever de neste ukene. Vi vil også gjennomføre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse etter en uke med full drift, for å se hvordan de nye rutinene og smitteverntiltakene fungerer. Vi har tett kontakt med hovedtillitsvalgt og hovedverneombudene.

Nå planlegger skoleledere på alle barneskolene hvordan skolen best kan møte kravene i veilederen. De har etablert dialog med lokale verneombud og tillitsvalgte og vil etter hvert også invitere alle ansatte til å komme med innspill.

Hygiene og sykdom

Formålet med føringene i veilederen er å begrense smittespredningen gjennom bl.a. god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer holder seg hjemme.

Alle ansatte vil få opplæring i håndvask og riktig hostehygiene, og dere skal lære barna opp i dette. Å vaske hendene ofte og nøye er viktig.

Vi arbeider med egne rutiner for renhold på skolene. Det daglige renholdet på skolen vil være ekstra grundig og ha særlig fokus på kontaktflater. Alle skoler skal ha kluter, engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig. Hånddesinfeksjon vil plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender i tillegg til engangsservietter. De ansatte i skolene vil også måtte bidra til nødvendig renhold. Dette vil være avgrensede oppgaver knyttet til utsatte kontaktflater. Dere vil få opplæring i nye rutiner for renhold.

For å forebygge smitte, er det viktig at barn, ansatte og foresatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse eller som er i isolasjon eller i karantene, ikke kommer til skolen. Det er utarbeidet tydelige regler for dette, og det er svært viktig at alle setter seg inn i og respekterer disse. Vi ber om at dere veileder foresatte i disse reglene også.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom barn eller ansatte på en skole får bekreftet smitte. Blir det påvist smitte i skoler, vil vi informere både elever, ansatte og foresatte som er berørt, og iverksette nødvendige tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Det er utarbeidet gode rutiner for varsling, smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette anbefaler veilederen at man øker avstand mellom personer, reduserer antall personer som er tett sammen og at det ikke arrangeres større fysiske møter eller samlinger.

Skolenes ledelse sørger for å dele barna i faste grupper med faste ansatte for hver gruppe. Inndelingen vil ta utgangspunkt i den nasjonale veilederen og det blir ca 15 elever i hver gruppe. Innen en gruppe vil barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar vi barnas behov for omsorg samtidig som vi begrenser mulighet for smittespredning. De samme gruppene vil også gjelde for SFO, så langt det lar seg gjøre. Det er en fordel at barna ikke omgås mange andre barn på fritiden.

Ønsker at ansatte skal føle seg trygge

Vi har forståelse for at noen av våre ansatte og foresatte er bekymret, men ønsker å minne om at vi ivaretar en viktig samfunnsrolle. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Skolen er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Ansatte i skolen har derfor en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemi-situasjon.

Vi håper dere er klare for oppstart og er trygge på og har tillitt til at vi får omsatt den nasjonale veilederen til gode lokale planer i hver enkelt skole.

Her er noen relevante lenker:

Har du spørsmål, ta kontakt med din nærmeste leder.

Tusen takk for den viktige jobben dere gjør for samfunnet vårt!

Vennlig hilsen,

Meera Grepp kommuneoverlege
Terje Larsen kommunalsjef for grunnskole
Kai Lund, direktør for oppvekst