Til alle foreldre i Askers barneskoler

På grunn av økt smittetrykk i Asker, besluttet kriseledelsen søndag 14. mars å innføre forsterket gult tiltaksnivå for barneskolene i Asker.

Kommuneoverlegen har vurdert smittesituasjonen i kommunen og ser nå behovet for å skjerpe smitteverntilakene.

Barneskolene i Asker vil i tiden frem til påske ha følgende innskjerpinger på gult nivå i trafikklysmodellen.

Forsterket gult nivå, tilbudet til elevene:

 • Klassene er kohorter og har sine faste klasserom. Elevene har sine faste sitteplasser, kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Nærkontakt mellom elevene begrenses så mye som mulig inne i klasserommet, dette gjelder særlig på 5. til 10. trinn
 • Kohortene samarbeider ikke innendørs, men to og to kohorter kan være i samme areal ute i pausetid
 • 5. til 7. trinn kan få noe hjemmeundervisning, men skal i hovedsak være på skolen fysisk
 • Spesialundervisning og tiltak rundt elever med særskilte behov gjennomføres som normalt. Dette kan innebære kontakt på tvers av kohorter, men vi søker å holde avstand mellom elever fra ulike kohorter

Forsterket gult nivå, foreldre

 • Utviklingssamtaler gjennomføres digitalt, unntak der det er særlig behov for fysisk møte
 • Foreldremøter gjennomføres digitalt
 • Foreldre begrenser besøk på skolen og bruker munnbind hvis de går inn for å hente eller bringe barn. Kun en er fysisk inne på skolen ved henting/bringing

Foreldrene oppfordres til å begrense barnas kontakt med hverandre på fritiden og at denne helst skjer innenfor kohortene fra skolen.

Forsterket gult nivå på SFO

 • Uteaktiviteter så langt dette er mulig
 • Kohorter med utgangspunkt i skolens kohorter, men tilpasset antallet medarbeidere på SFO
 • Foreldre begrenser besøk på SFO og bruker munnbind hvis de går inn for å hente eller bringe barn. Kun en er fysisk inne på skolen ved henting/bringing
 • SFO serverer mat slik at smittevernet og avstand mellom kohorter opprettholdes best mulig

Vi oppfordrer foreldre til å begrense oppholdstiden i SFO i de to ukene frem til påske. Dette er et frivillig tiltak og kompenseres ikke økonomisk.

– Tiltaksbyrden skal være minst mulig for barn og kriseledelsen vurderer at det er tilstrekkelig å fortsette driften på gult tiltaksnivå, med enkelte forsterkede tiltak som rettes særlig mot organisering av skolehverdagen. Kommunen følger situasjonen tett og endrer ved behov, sier Lars Bjerke.

Skolene innskjerper også tiltak for de ansatte for å redusere nærkontakter.

Les mer om Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell og veiledere for skoler og barnehager. 

Les mer om smitteverntiltak, testing og annen nyttig informasjon for barnehager og skoler under koronapandemien. 

Dersom du har et sykt barn eller barnet har tegn på luftveissymptomer, må barnet være hjemme. Test deg om du har symptomer. Les mer om timebestilling og testing her.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen din.

Vennlig hilsen

kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef grunnskole Terje Larsen