11. januar: Status kriseledelsen

Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Asker kommune og SFO-tilbudet ved rødt smittenivå i barneskolen var tema på dagens møte.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1015 påvist smittede innbyggere. Mange av de nye smittetilfellene er knyttet til husstandssmitte, og kun en liten andel av smittetilfellene har ukjent opphav.

Fire personer er innlagt på sykehus, og to personer er innlagt på kommunens koronaavdeling. Dette er indikasjoner på økt smitte i samfunnet. Kriseledelsen følger situasjonen tett, og forventer at det vil bli flere smittetilfeller i januar som en konsekvens av jule- og nyttårsfeiringen.

Formannskapet behandler sak om ny lokal forskrift

Formannskapet vil 12. januar behandle sak om ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Asker kommune. Forskriften er tilpasset den nye nasjonale Covid-19-forskriften som ble vedtatt 3. januar. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på kommunens nettsider når formannskapet har behandlet saken.

SFO-tilbudet ved rødt smittevernnivå i barneskolene

Kriseledelsen besluttet 6. januar å innføre rødt smittevernnivå i barneskolene fra 11. januar og frem til og med 22. januar. Dette inkluderer også SFO-tilbudet. Tiltaket er svært inngripende for elever og foresatte, og det planlegges for at det vil være av kort varighet.

Skolene søker å videreføre kohortene fra skoledagen på SFO. Med mange ulike kohorter representert på SFO, er det imidlertid organisatoriske og bemanningsmessige utfordringer knyttet til å opprettholde et godt tilbud i alle kohorter parallelt, samtidig med at kravene til smittevern ivaretas. Det er derfor foretatt noen mindre tilpasninger av driften. Dette innebærer at foresatte er anmodet om å primært bruke SFO-tilbudet i kjernetiden, og at mattilbudet er endret.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.