11. mai: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen besluttet i dag lokalisering av ny korona-poliklinikk for økt testkapasitet. De besluttet også at Asker-fotballen skal følge Norges fotballforbunds korona-anbefalinger.  

Styrking av prøvetakingskapasiteten – ny lokalisering av korona-poliklinikken

Asker kommune har siden 30. mars gjennomført korona-testing ved korona-poliklinikken ved Borgen helsestasjon. Asker kommune tester i dag gjennomsnittlig 40 personer daglig, men har på nåværende tidspunkt kapasitet til å teste inntil 200 personer. Kommunen legger operative planer for å kunne skalere opp testkapasiteten ved behov. 

Helsedirektoratet har gitt føringer om at kommunene skal styrke prøvetakingskapasiteten.  Asker kommune har den siste tiden arbeidet aktivt med å planlegge dette arbeidet, og har blant annet vurdert ulike lokalisasjoner for gjennomføring av økt testing.

Kriseledelsen har i dag besluttet at korona-poliklinikken skal flyttes til underetasjen i Vardåsen kirke. Kommunen vil ta lokalene og tilliggende parkeringsplass i bruk til etablering av et "drive-in"-konsept som kan skaleres og tilpasses behovet til enhver tid. Smittevernfaglige hensyn og muligheten for å sikre en trygg og god trafikkavvikling har vært avgjørende i valget av lokalisering. Det tas sikte på at ny korona-poliklinikk er i drift fra 18. mai.

Kriseledelsen vil komme nærmere tilbake til hvordan den nye korona-poliklinikken skal organiseres og bemannes.

Fotballbaner

Asker kommune har mottatt flere forespørsler fra idretten om å øke antallet personer som kan være tilstede på fotballbanene samtidig, blant annet sett i lys av at Norges fotballforbund i slutten av forrige uke kom med nye anbefalinger.

Kriseledelsen har i dag besluttet å følge Norges fotballforbunds anbefalinger om antall personer på de ulike banestørrelsene, under forutsetning av at smittevernreglene overholdes. Dette betyr at inntil 50 personer (inkludert spillere og ledere) kan være tilstede på 11-er fotballbaner samtidig. 

Ny digital løsning for bekymringsmeldinger til barnevernet

Asker kommune har deltatt i et pilotprosjekt knyttet til ny nasjonal digital løsning for bekymringsmeldinger til barnevernet. Asker tar i dag, som første kommune i landet, i bruk den nye nasjonale løsningen.

Korona-krisen har medført at flere sårbare barn og unge har fått det vanskeligere. Den nye digitale portalen skal gjøre det enklere for innbyggere å melde ifra, og vil bidra til at barn som har det vanskelig kan få hjelp raskere.

Les mer om ny løsning for bekymringsmeldinger her.

Evaluering av korona-beredskapen

Korona-krisen har stilt kommunene overfor store utfordringer, blant annet når det gjelder krisehåndtering knyttet til å arbeide og produsere tjenester på nye måter.

For å kunne lære av de erfaringene som er gjort, har kriseledelsen i dag besluttet at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av Asker kommunes krisehåndtering. Kommunen vil i tiden fremover utarbeide mandat for evalueringen og gjennomføre en anskaffelsesprosess. Det foreligger også et politisk vedtak om en evaluering.