11. september: Status kriseledelsen

Smittesituasjonen og influensavaksinering var hovedtema på kriseledelsens møte fredag.

Status for smittesituasjonen

Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil, og kommunen har per i dag totalt 233 påvist smittede innbyggere.

Kommunen har den siste uken testet mellom 250 og 300 personer daglig ved koronaklinikken. I samme tidsrom har kommunen mottatt mellom 120 og 170 henvendelser daglig på koronatelefonen. Antallet henvendelser til koronatelefonen har gått vesentlig ned, da mange velger å benytte den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling.

Mange ansatte gjør hver dag en ekstraordinær innsats for å overholde smittevernbestemmelsene og sikre trygge tjenester til kommunens innbyggere. Kriseledelsen er oppmerksom på at dette er krevende, og at det for mange kan oppleves som en ekstra belastning i en travel hverdag. Kriseledelsen følger situasjonen løpende, og har tett dialog med tjenesteområdene og de tillitsvalgte. Kriseledelsen vil rette en stor takk til alle ansatte som yter ekstra innsats i denne krevende situasjonen.

Smitterisiko knyttet til offentlig transport og elevtransport

Kriseledelsen registrerer at det i fylkesmannens møte med kommunene i Viken tidligere denne uken ble uttrykt en bekymring for smitteverntiltak på elevtransport til og fra både grunnskole og videregående skole. Det ble blant annet nevnt at det angivelig ikke er begrensninger på antall passasjerer på offentlig transport og skolebussene i regionen.

I tillegg har kommunen selv hatt dialog med enkelte videregående skoler i kommunen som uttrykker bekymring for at det kan oppstå smitteutbrudd på grunn av manglende avstandsregler på offentlig transport hvor elever ferdes.

Asker kommune vil gå i dialog med aktuelle aktører for å diskutere denne problemstillingen nærmere.

Strategi for influensavaksinering av ansatte i Asker kommune

Kriseledelsen har i dag diskutert strategi for influensavaksinering av ansatte i Asker kommune. Det er besluttet å ha som mål å oppnå en vaksinasjonsdekning på 75 prosent av innbyggerne i risikogruppene og 75 prosent av ansatte med direkte pasient-/brukerkontakt med personer i risikogruppene. I tillegg vil kommunen prioritere influensavaksinering av ansatte som har kontakt med barn, eksempelvis i skoler og barnehager, samt ansatte som innehar stillinger som ansees som nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift innenfor alle sektorer i kommunen.

Det er frivillig for ansatte å la seg vaksinere. Kriseledelsen vil imidlertid oppfordre til at flest mulig ansatte i de aktuelle målgruppene vaksinerer seg. Årets influensasesong sammenfaller med koronapandemien, og influensavaksinering er viktig for å unngå samtidig alvorlig sykdom, ikke belaste helsevesenet unødig og redusere sykefraværet.


Beredskapsnivå: Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.

 • For øvrig ble det gitt en orientering om følgende:
  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt


Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 16. september 2020.