12. oktober: Status kriseledelsen

• Asker kommune har per i dag totalt 271 påvist smittede innbyggere. Situasjonen vurderes fortsatt som stabil, smittetrykket er lavt og kommunen har relativt god oversikt og kontroll.

• Asker har siden i sommer og frem til slutten av august hatt en synkende forekomst av smitte. Deretter har vi sett en svak økning i smitteforekomsten. Foreløpige prognoser tilsier at vi vil kunne få en langsom økning i smittetallene fra oktober og fremover, med en mulig smittetopp i perioden januar-mars. Asker kommune må også være forberedt på lokale utbrudd slik vi har sett i flere andre kommuner.

• Regjeringen har med virkning fra 12. oktober endret covid-19-forskriften og innført en lettelse i de nasjonale smitteverntiltakene. De nasjonale endringene innebærer blant annet at det nå kan gjennomføres arrangementer med inntil 600 personer utendørs, at det vil være tilstrekkelig med ett ledig sete mellom personer på arrangementer, at den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober, samt en presisering av én-metersregelen for serveringssteder og arrangementer.

• Regjeringen presiserer samtidig at lettelser i de nasjonale tiltakene vil kunne medføre større behov for kommunale tilpasninger og innstramminger når smittesituasjonen lokalt tilsier det. Det pågår for tiden et større smitteutbrudd i Oslo. Helsedirektoratet anbefaler at kommuner i Viken fylke bør vurdere å innføre kommunale tiltak på bakgrunn av situasjonen i Oslo, selv om de lokalt ikke har høye smittetall i den enkelte kommune.

• Kriseledelsen i Asker vedtok 30. september flere smitteverntiltak som gjelder frem til og med 13. oktober. Kriseledelsen vil i sitt møte 14. oktober gjøre en vurdering og beslutning av hvorvidt disse lokale tiltakene eventuelt bør forlenges.