13.november: Status fra kriseledelsen - den nye koronaforskrift har trådt i kraft

Smittetrykket i Asker er fortsatt økende. Ny koronaforskrift vedtatt 11. november har trådt i kraft. Alle treningssentre er stengt og det er innført skjenkestopp ved alle serverings-og skjenkesteder i Asker.

Status for smittesituasjonen

Smittetrykket i Asker er fortsatt økende. Kommunen har per i dag totalt 442 påvist smittede innbyggere. 40 prosent av de smittede har fremmedkulturell bakgrunn/annet fødeland enn Norge. Importsmitten kommer i hovedsak fra Øst-Europa.

Røyken ungdomsskole har fra 11. november vært på rødt smittevernnivå. Elevene har hatt fjernundervisning hele uken på grunn av høyt fravær blant personalet. Fra mandag 16. november er skolen tilbake til gult smittevernnivå.

Asker voksenopplæring er fra 9. november på rødt smittevernnivå, på tilsvarende måte som de videregående skolene i fylket.

Oslo politidistrikt har varslet kommunen om at de har satt krisestab knyttet til oppfølging av politiets arbeid relatert til koronapandemien. OPSAM, som er Oslo, Asker og Bærums felles operative samarbeid, videreføres som i dag. Kommunen har tett dialog med politiet gjennom beredskapssjef.

Oppfølging av ny forskrift om forebygging av koronasmitte

Den nye kommunale forskriften om forebygging av koronasmitte, som ble vedtatt av formannskapet 11. november, har trådt i kraft. Det innebærer blant annet at det er innført skjenkestopp ved alle serverings- og skjenkesteder, og at alle treningssentre er stengt.

Det er viktig å understreke at virksomhetene selv er ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, og at kommunen vil iverksette utvidet tilsyn.

Kommunen har innkalt følgende aktører i Asker-samfunnet til dialogmøte for å sikre at forskriften blir praktisert på en felles og enhetlig måte:

    • Asker næringsforening
    • Asker kirkelige fellesråd
    • Asker idrettsråd
    • Asker kulturråd
    • Frivillighetsutvalget

Som en oppfølging av forskriften, vurderer kommunen behovet for å legge om, stenge eller innføre restriksjoner knyttet til kommunale tjenester, bygg og anlegg. Det er viktig å understreke at barn, unge og sårbare grupper skal skjermes, slik det er redegjort for i forskriften.

Skoleskyss

Asker kommune har ca. 1200 elever fra 6. til 10. trinn som benytter kollektivtransport/skolebuss til og fra skolen. Kommunen registrerer at det er krevende å overholde smittevern, kohortprinsipper og tilstrekkelig avstand i skoleskyssen/skolebussene. Det er utarbeidet en veileder som omtaler skoleskyss, og gir en generell anbefaling om at kravet til én meters avstand i skolebusser kan fravikes på reiser som varer under én time.

Asker kommune følger opp problemstillinger knyttet til skoleskyss på følgende måte:

Viken fylkeskommune er ansvarlig for skoleskyss til elever i kommunen. Kommunen sendte 12. november et felles brev til Viken fylkeskommunen om bekymring for ivaretakelsen av smittevernet på skoleskyssen, med anmodning om at fylkeskommunen så raskt som mulig iverksetter tiltak som bidrar til å redusere risikoen for smittespredning i tilknytning til skoleskyssen.

Asker kommune vil be fylkesmannen om å vurdere gratisprinsippet i skolen, og avklare eventuell finansiering av munnbind til elever. Dette er viktig for å ha en felles lovforståelse og lik praksis mellom kommunene.

Kommunen vil oppfordre skolene til å vurdere muligheten for ulike start- og sluttidspunkter for ulike trinn, for slik å redusere belastningen i kollektivtransporten/skolebussene.

Kommunen vil anmode foreldre som har mulighet til dette om å skysse elevene til og fra skolen, eller sørge for at elevene selv går eller sykler til og fra skolen.

Kommunen vil i samråd med Viken fylkeskommune og kollektivselskapet Ruter løpende vurdere behovet for og nødvendigheten av å sette inn ekstra busser.

Munnbind

Asker kommune har mottatt brev fra Helsedirektoratet av 12. november om utvidet bruk av munnbind i helsetjenesten relatert til covid-19. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene forbereder seg på at behovet for munnbind er økende, og at det kan bli aktuelt å bruke munnbind i flere situasjoner i helsetjenesten. Helsedirektoratet ber om at kommunene legger inn ordre på munnbind som innebærer en tredobling av det som fremkommer av forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr.

Asker kommune følger opp anmodningen gjennom kommunens anskaffelsesenhet. Kommunen har etablert sentrale lagre for smittevernutstyr, og har foreløpig god tilgang på nødvendig utstyr.

Karantenehotell ved innreise fra utlandet

Ved innreise fra utlandet skal personer i karantene i tråd med nasjonal forskrift. I vår region er Sarpsborg, Ullensaker og Oslo vertskommuner for karantenehotell.

Asker kommune har avtale med nærliggende hoteller ved eventuelt behov for hotellkapasitet ved karantene i andre sammenhenger enn ved innreise fra utlandet.

Nye smitteverntiltak i Asker rådhus

Smittesituasjonen tilsier at det er behov for strengere retningslinjer knyttet til bruk og opphold i Asker rådhus. Det er besluttet følgende smitteverntiltak i Asker rådhus:

Digitale møter: Hovedregelen er at møter skal gjennomføres digitalt. Fysiske møter gjennomføres kun unntaksvis. Politiske møter gjennomføres allerede digitalt.

Færre på møterom: Møterommene er merket med informasjon om maksimalt antall personer i hvert møterom. Møtearrangør er ansvarlig for rengjøring av møterommene etter bruk.

Besøk: Eksterne gjester skal kun unntaksvis mottas i rådhuset, og de skal kun gis adgang til rådhusets første etasje. Folkevalgte som har sitt daglige virke på rådhuset regnes som ansatte i denne sammenheng. Vigsler kan fortsatt gjennomføres på rådhuset, men kun med brudepar og to vitner.

Kantine: Kantina holdes åpen for kjøp av mat, men benyttes ikke til opphold.

Arbeid hjemmefra: Det vises til egne retningslinjer om arbeid hjemmefra for kommunens ansatte. Arbeid hjemmefra avklares med nærmeste leder, og leder har ansvar for å opprettholde jevnlig kontakt med ansatte.

Generelt smittevern: Alle nasjonale smitteverntiltak gjelder i rådhuset, slik som å holde avstand, vaske hendene/håndsprit, holde seg hjemme hvis man er syk osv.

Redusert tilbud ved Senter for innovasjon og læring

Senter for innovasjon og læring er Asker kommunes felles møte- og innovasjonsarena, og har normalt over 40 000 besøk årlig. Smittesituasjonen generelt tilsier at møtevirksomhet, opplæring og samlinger inntil videre som hovedregel skal foregå digitalt, og at kun nødvendige møter skal avholdes fysisk.

På denne bakgrunn stenger Senter for innovasjon og læring det generelle tilbudet knyttet til møtevirksomhet for organisasjonen og eksterne aktører fra og med 16. november og inntil videre (rødt nivå). Det er imidlertid fortsatt mulig å arrangere større digitale arrangementer eller konferanser fra lokalene til Senter for innovasjon og læring, med mulighet for å bruke utstyret på Seil, samt å få bistand til gjennomføring av arrangementet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.