15. april: Status fra møte i kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutning av kriseledelsen onsdag 15. april:

Kriseledelse og beredskapsorganisering

  • Asker kommune viderefører dagens organisering og møtestruktur for kriseledelsen og den øvrige beredskapsorganisasjonen, foreløpig frem til og med 31. mai 2020. Bakgrunnen for dette er blant annet at regjeringen iverksetter flere endringer av stor betydning for kommunen, slik som gjenåpning av barnehager og skoler, og at det vil være viktig med tett og hyppig oppfølging av situasjonen fremover.

Smittevernsituasjonen og frigjorte plasser

  • Asker kommune vurderer fortsatt å ha tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å dekke behovet på kort sikt. Kommunen deltar i et felles innkjøpssamarbeid med kommuner i Drammensregionen, og forventer flere større leveranser i løpet av den nærmeste tiden.

  • Asker kommune har de siste ukene frigjort et større antall plasser for ved behov å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Utviklingen i smittesituasjonen vurderes nå som stabil. Kommunen vil derfor i tiden fremover tilbakeføre flere av disse plassene til ordinære korttidsplasser i sykehjem, slik at brukere og deres pårørende sikres gode og forsvarlige tjenester.
  • Kommunen følger utviklingen i smittesituasjonen løpende og har tett dialog med sykehuset, og vil ved behov raskt kunne reetablere plasser for å ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Gjenåpning av barnehager og skoler

  • Asker kommune planlegger å gjenåpne alle kommunale barnehager fra 20. april i tråd med nasjonale føringer. En gjenåpning forutsetter at gode smitteverntiltak er etablert, slik at sikkerheten og tryggheten til barn, foresatte og ansatte blir ivaretatt på en god måte. Det tas forbehold om at enkelte barnehager unntaksvis kan få en utsatt åpning dersom det blir behov for særskilte tilpasninger.

  • For å sikre en trygg og god gjenåpning av barnehagene, vil Asker kommune i en oppstartsfase styrke bemanningen. Videre vil ansatte gjennomføre opplæring i smittevern, og kommunen vil utarbeide praktiske ordninger for gjennomføring av barnehagedagen.

  • Asker kommune planlegger også å gjenåpne skolene for 1. til 4. trinn, inkludert skolefritidsordningen, fra 27. april i tråd med nasjonale føringer.

Gravferder

  • Asker kommune har mottatt en henvendelse fra Asker kirkelige fellesråd, som ber kommunen vurdere om antall deltakere ved gravferd kan økes fra 15 til 30 personer.

  • Kommuneoverlegen har vurdert henvendelsen, og mener at det er smittevernfaglig forsvarlig å kunne øke til maksimalt 30 deltakere ved gravferd, forutsatt at gjeldende smitteverntiltak opprettholdes. Det er i vurderingen blant annet lagt til grunn at de aktuelle lokalene for gjennomføring av gravferder er store, noe om tilsier at det er mulig å opprettholde kravet til to meters avstand. Asker kommunes vurderinger er i tråd med tilsvarende vurderinger som er gjort i Bærum kommune.