15. januar: Status fra kriseledelsen

Orienteringssaker

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

 • Smittesituasjonen
 • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
 • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
 • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
 • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlang og lang sikt
 • Personellsituasjonen
 • Samarbeid med andre beredskapsaktører
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

Asker kommune utarbeider fra januar ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Rapportene vil bli tilgjengeliggjort på kommunens nettsider.

Hovedpunkter i rapporten for uke 53 og uke 1:

 • I Asker kommune er det meldt 120 nye tilfeller av covid-19 i uke 53 og 1, som er omtrent på nivå med uke 51 og 52 (111).
 • Blant de 120 meldte tilfellene har i 87 prosent av tilfellene kjent smittested, dvs. 13 prosent har ukjent smittested.
 • I samme periode har det blitt testet 3 596 personer. Antall personer som testet seg var 63 prosent høyere i uke 1 sammenlignet med uke 53.
 • 3 prosent av personene som testet seg fikk påvist covid-19.
 • Det er gjort 3 123 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 400 færre enn de to ukene før.
 • Kommunen har vaksinert 267 personer i uke 1.
 • Asker kommune gjennomfører ukentlig en risikovurdering basert på veiledning fra Folkehelseinstituttet. Asker vurderes å være på risikonivå 3 med potensiale for utvikling til risikonivå 4.

Vaksinasjon av befolkningen

Kriseledelsen vedtok 8. januar en operativ plan for massevaksinering av befolkningen. Som en oppfølging av planen, arbeider kommunen med å etablere en vaksinasjonsklinikk som skal planlegge og gjennomføre vaksineringen.

Asker kommune legger til grunn ulike faser / scenarier som er knyttet til FHIs prioriteringsliste og tilgangen på vaksiner. I alle fasene / scenariene vil det være aktuelt å benytte personell fra følgende helsetjenester:

 • Sykepleiere og leger i sykehjem og hjemmesykepleien
 • Fastleger
 • Vaksinasjonsklinikk
 • Evt. innleie av private helsetjenester

Som en del av arbeidet skal det vurderes ulike lokasjoner for gjennomføring av massevaksinering. Kommunen tar sikte på å avklare lokasjoner innen utgangen av uke 3.

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.