15. mai: Status fra kriseledelsen

Kort fortalt

Kriseledelsen behandlet besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, gradvis gjenåpning av idrettshaller og styrking av testkapasitet. 

Besøk på helse- og omsorgssentre

Asker kommune innførte 12. mars besøksrestriksjoner for pårørende og besøkende på helseinstitusjoner. Tiltakene ble innført for å beskytte særlige sårbare pasienter og beboere.

Kommunen har arbeidet aktivt med å finne gode og trygge løsninger for hvordan vi kan legge til rette for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner, samtidig med at smittevernhensyn ivaretas.

Kommunen åpner for at avtalte besøk kan gjennomføres fra 18. mai. Besøk skal primært foregå utendørs, og vil gjennomføres til faste tidspunkter og etter nærmere avtale. Det arbeides med å etablere en digital løsning der pårørende kan booke både digitale og fysiske møter med beboere på institusjoner.

Samarbeid med frivilligheten

Asker kommune har et godt samarbeid med frivilligheten, og legger opp til å kunne benytte ressurser fra frivillige organisasjoner (Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Sanitetsforeningen) som besøksverter. Deres rolle vil være å ta imot besøket ved ankomst og være tilstede i besøksområdet, for slik å sikre at alle besøk gjennomføres på en trygg og god måte i tråd med smittevernreglene..

Styrking av prøvetakingskapasiteten – ny lokalisering av korona-poliklinikken

Asker kommune besluttet 11. mai å flytte korona-poliklinikken til Vardåsen kirke. Kommunen tar her i bruk underetasjen i kirken og tilliggende parkeringsplass for å etablere en teststasjon for å styrke prøvetakingskapasiteten. I tillegg består korona-poliklinikken av et legekontor, samt kommunens ressurser knyttet til smitteoppsporing og betjening av korona-telefonen.

Kriseledelsen har i dag besluttet å etablere korona-poliklinikken som en egen avdeling. Det legges opp til å kunne tilpasse bemanningen i tråd med behovet til enhver tid. Avdelingen blir bemannet med kvalifisert personell, som søkes rekruttert gjennom interne omdisponeringer og ekstern rekruttering.

Gradvis gjenåpning av kommunale idrettshaller og skolenes gymnastikksaler

Kriseledelsen har i dag besluttet å gradvis gjenåpne kommunale idrettshaller og skolenes gymnastikksaler for ordinær aktivitet fra 18. mai. Det er en forutsetning at smittevernreglene overholdes, og at aktivitetene gjennomføres i tråd med veileder fra Norges idrettsforbund og retningslinjer fra aktuelle særforbund.

Gjenåpningen gjelder kun for idrettshaller og gymnastikksaler som ikke berøres av skolenes behov for å gjennomføre undervisning. Det vil bli gitt nærmere informasjon på kommunens nettsider om hvilke konkrete lokaler som gjenåpnes for ordinær aktivitet. Kommunen har løpende dialog med Asker idrettsråd, som igjen vil ha dialog med de enkelte idrettslagene.

Reduksjon i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten har økt kraftig både nasjonalt og lokalt som følge av korona-pandemien. NAV registrerer nå at arbeidsledigheten gradvis er på vei ned, noe som er svært positivt. I mars ble det registrert hele 10,6 prosent helt arbeidsledige i Asker. Andelen helt arbeidsledige er per 12. mai redusert til 7,1 prosent.