16. november: Status fra kriseledelsen

Orienteringssaker, status på smittesituasjonen og om informasjon til innvandrerbefolkningen.

Orientering om status

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

 • Smittesituasjonen
 • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
 • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
 • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
 • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
 • Personellsituasjonen
 • Samarbeid med andre beredskapsaktører
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

 • Asker kommune har per i dag totalt 464 påvist smittede innbyggere. De siste to ukene er det registrert 110 nye smittetilfeller, og trenden er fortsatt økende. To personer er innlagt på sykehus. Det er ikke registrert smitte blant beboere i kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner.

 • Omfanget av testing ved koronaklinikken ligger på tilsvarende nivå som tidligere. Det digitale timebestillingssystemet fungerer godt, og alle som bestiller time til testing får time enten samme dag eller dagen etter.

Informasjon til innvandrerbefolkningen

 • Omkring 40 prosent av de smittede i Asker har fremmedkulturell bakgrunn/annet fødeland enn Norge. Importsmitten kommer hovedsakelig fra Øst-Europa.

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev til kommunene av 11. november uttrykt bekymring for den høye smittesituasjonen blant innvandrere. IMDi understreker at tilpasset kommunikasjon, herunder bruk av tolk og oversatt informasjonsmateriell, er nødvendig for å sikre at viktig informasjon om smittesituasjonen når frem til den delen av befolkningen som ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad.

 • Asker kommune har under hele pandemien jobbet med å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen. Det er blant annet utarbeidet koronainformasjon på ulike språk på kommunens nettsider, det er gitt informasjon til arbeidsgivere, og kommunen har innhentet erfaringer fra og samarbeidet med andre kommuner. I tillegg har kommunen aktivt brukt ressurspersoner fra minoritetsmiljøene som ambassadører for å dele informasjon i ulike nettverk. Kommunen vil i tiden fremover videreføre og forsterke dette arbeidet, blant annet gjennom dialog med innvandrermiljøene og trossamfunnene.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.