16. september: Status kriseledelsen

God kommunikasjon til innbyggerne var tema i kriseledelsens møte onsdag.

Kriseledelsen legger vekt på at Asker kommune i sitt kommunikasjonsarbeid skal opptre som én aktør og kommunisere helhetlig og åpent med omverdenen. Dette er særlig viktig i en krisesituasjon.

Kommunen har gjennom hele koronapandemien vært opptatt av å bidra med koordinert og faktabasert informasjon som understøtter nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som bidrar til å redusere smittespredningen i samfunnet. Videre har kommunen vært opptatt av å gi relevant informasjon til innbyggere, tjenestemottakere, foreldre, pårørende og ansatte slik at alle kan holde seg orientert om situasjonen og oppleve trygghet. Det er et viktig prinsipp at dem det gjelder skal få informasjon først.

Den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i tilknytning til Covid-19-viruset og bekjempelsen av dette, har medført et stort informasjonsbehov. Dette behovet er knyttet til helseinformasjon både sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte. Nasjonale myndigheter har tidligere påpekt betydningen av å nå ut til hele befolkningen på en god nok måte. I tråd med føringer fra nasjonale myndigheter, arbeider kommunen med å også nå ut til innvandrerbefolkningen på en god måte.

Det ligger informasjon på kommunens nettsider med lenke til nasjonale myndigheters sider på ulike språk. Kommunen har god dialog med flere minoritetsmiljøer i Asker-samfunnet, og arbeider på ulikt vis for å nå de ulike delene av befolkningen med nødvendig informasjon. Arbeidet vil videreføres og videreutvikles i tiden fremover, og Asker kommune vil i denne sammenheng blant annet innhente erfaringer fra andre kommuner.