17. april: Status fra møte i kriseledelsen

Vedtak fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 17. april 2020.

Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen fredag 17. april:

Gjenåpning av barnehager og skoler

  • Asker kommune besluttet tidligere denne uken at alle kommunale barnehager skal gjenåpne fra 20. april i tråd med nasjonale føringer. Det forventes at private barnehager som hovedregel gjenåpner fra samme tidspunkt.

  • Asker kommune arbeider nå med å forberede for at gjenåpningen kan gjennomføres på en god og trygg måte for både barn, foresatte og ansatte. Det arbeides blant annet aktivt med å tilrettelegge for gode rutiner og smitteverntiltak i tråd med den nasjonale veilederen.

  • Gjenåpningen av barnehager og skoler stiller kommunen overfor store utfordringer når det gjelder å fremskaffe nok personell. For å styrke bemanningen, vil kommunen omdisponere ansatte fra andre tjenesteområder, midlertidig utvide stillingene til deltidsansatte og rekruttere eksterne ressurser via internvikaren. Det stilles krav om politiattest for alle som skal arbeide med barn og unge.

Forberede for økt testkapasitet

  • Nasjonale myndigheter har varslet en sterk økning i korona-testingen, blant annet for å få bedre kontroll på smittesituasjonen. Asker kommune planlegger nå for å kunne ta vår andel av den økte testingen.

Avtale med frivillige organisasjoner

  • Asker kommune har nylig signert samarbeidsavtaler med Asker kirkelige fellesråd, Norsk Folkehjelp Asker og Bærum, Asker Røde Kors (Røyken, Hurum og Asker), Sanitetsforeningene (Holmen, Røyken og Slemmestad).

  • Kommunen har sammen med organisasjonene gjennomført opplæring, slik at personell fra organisasjonene nå er klare til å bidra i arbeid på velferdsområdet.

Gratis parkering

  • Formannskapet vedtok i sitt møte 14. april å innføre gratis parkering på kommunale parkeringsplasser fra og med 20. april til og med 31. august. Tiltaket er en del av den kommunale krisepakken rettet mot lokalt næringsliv.

  • Asker kommune innfører i tråd med vedtaket gratis sentrumsparkering i Asker, Vollen og Holmsbu fra 20. april. Tiltaket skal bidra til å bedre konkurransesituasjonen for handelen i tettstedene. I øvrige tettsteder er det ikke kommunal avgiftsparkering.

  • Avgiftsfritaket gjelder kun kommunale plasser. Tidsbegrensningene gjelder fortsatt, for slik å sikre rotasjon i plassene. Det gjøres oppmerksom på at avgiftsfritaket ikke gjelder pendler-, innfarts- og utfartsparkeringene.