18. desember: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 823 påvist smittede innbyggere. Smittetallene ligger fortsatt på et høyt nivå, og har stabilisert seg på gjennomsnittlig 10 nye smittetilfeller daglig over en 14-dagersperiode.

Det er stadig nye forekomster av smitte på skoler og i barnehager, samt enkeltstående tilfeller i tjenestene. De siste fire ukene har det vært 11 innleggelser og to dødsfall på sykehus.

Kommunen følger situasjonen løpende.

Endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Formannskapet vedtok i dag enkelte endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Endringene gjelder punktene nedenfor. De øvrige delen av forskriften videreføres. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Gudstjenester

Det gjøres unntak for arrangementsforbudet innendørs når det gjelder gudstjenester og tilsvarende bønnesamlinger julaften og 1. juledag. Det er ikke tillatt å ha mer enn 50 gjester i kirker og forsamlingslokaler med plass til 400 gjester eller flere. I kirker og forsamlingslokaler som har plass til minimum 100 gjester, tillates inntil 30 gjester.

Generelle smitteverntiltak og avstandskrav skal overholdes.

Arrangementer for vanskeligstilte

Det gjøres unntak for arrangementsforbudet innendørs når det gjelder arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører i juletiden fra og med 23. desember til og med 1. januar. Det er ikke tillatt å invitere mer enn 20 gjester på slike arrangementer.

Generelle smitteverntiltak og avstandskrav skal overholdes.

Private sammenkomster

Fra og med 23. desember til og med 1. januar gjelder den nasjonale anbefalingen om unntak for private sammenkomster to valgfrie dager i juletiden. Generelle smitteverntiltak og avstandskrav skal overholdes. Øvrige dager i denne perioden gjelder begrensningen på maksimalt 10 personer inklusive husstanden.

Minnesamvær

Det gis anledning til å samle inntil 20 personer i forbindelse med minnesamvær knyttet til begravelser og bisettelser. Lokalet eller boligen må være dimensjonert slik at generelle smitteverntiltak og avstandskrav kan overholdes.

Plan for massevaksinasjon av befolkningen

 Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det innebærer at kommunene har ansvar for å tilby vaksinasjon til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Folkehelseinstituttet organiserer og koordinerer planarbeidet nasjonalt, og har publisert en egen koronavaksinasjonsveileder som gir kommunene veiledning om de praktiske forholdene i planlegging for koronavaksinasjon. Kommunene har frist til 21. desember med å oversende sine vaksinasjonsplaner til fylkesmannen.

Asker kommunes overordnede plan for massevaksinasjon ble vedtatt av kriseledelsen 20. november. Kommuneoverlegens operative plan for gjennomføring og oppfølging av vaksinasjonen ferdigstilles og oversendes fylkesmannen i henhold til nasjonale føringer.

Nasjonale myndigheter påpeker at vaksineutstyr kan være utsatt for tyverier og annen kriminell aktivitet. Dette har Europol advart mot. I enkelte kommuner kan lagre også være potensielle mål for sabotasje. Kommunene anbefales derfor å vurdere risiko for tyveri og sabotasje i forbindelse med lagring av utstyr. På denne bakgrunn vil deler av kommunens operative massevaksinasjonsplan være unntatt offentlighet.

Oppfølging av sårbare grupper og samarbeid med frivilligheten

Asker kommune har stort fokus på oppfølging av sårbare grupper i alle aldre, og har god dialog og tett samarbeid med idretten og øvrige frivillige lag og foreninger om ulike tiltak.

Alle ungdomsklubber holder åpent, men for et begrenset antall og gjennom å organisere aktiviteten i mindre grupper. Kommunen har i tillegg flere nyopprettede og utvidede gruppetilbud for spesielt å inkludere sårbar ungdom.

Aktiviteten for Gatelaget er opprettholdt, og kommunen har god dialog med Asker fotball knyttet til dette. Videre har kommunen opprettholdt tilrettelagte aktiviteter for målgruppen rus og psykiatri, samt aktiviteter og kurs for personer med livsstilsutfordringer.

De fleste innbyggertorgene holder åpent til 22. desember, men stenger fra 23.12.-03.01. Innbyggertorgene er et viktig tilbud og samlingssted for spesielt eldre. Det er etablert en felles nettside der det blant annet ligger informasjon om Nyby, telefonvenn, alternativ julefeiring og andre arrangementer og tilbud for eldre og andre sårbare grupper.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Fortsatt rødt smittevernnivå i ungdomsskolene

Kriseledelsen besluttet 9. desember å videre rødt smittevernenivå i ungdomsskolene frem til og med juleferien.

Smittesituasjonen i Asker er ikke vesentlig endret, og ligger fortsatt på et høyt nivå. Det registreres stadig nye forekomster av smitte i skolene. Kriseledelsen har derfor besluttet å videreføre rødt smittevernnivå i ungdomsskolene frem til og med 10. januar. Det tas forbehold om endringer som følge av smittesituasjonen.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.