18. november: Status fra møte i kriseledelsen

I dagens møte i kriseledelsen ble status for smittesituasjonen i Asker kommune og konsekvenser ved rødt nivå i ungdomsskolen diskutert.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 493 påvist smittede innbyggere. De to siste dagene er det registrert 29 nye smittetilfeller, og trenden er fortsatt økende. Det er ikke registrert smitte blant beboere i kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner.

Smittevernnivå i ungdomsskolene

Skolene i Asker har siden før sommeren vært på gult smittevernnivå. Det betyr at det er innført forsterket renhold og hygienetiltak, samt tiltak som skal begrense kontakten mellom personer. Ved gult smittevernnivå regnes hele klasser som én kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men skal holde avstand til elevene så langt det er mulig.

Forskjellen på gult og rødt nivå i skolen

Rødt smittevernnivå skiller seg fra gult nivå ved at elevene må deles i mindre kohorter, og at de bør holde én meters avstand til hverandre innad i kohorten. Når elevtallet i kohortene/klassene reduseres, må skolene enten tilby undervisning i flere grupper parallelt eller tilby fjernundervisning i deler av skoletiden. De aller fleste skolene i Asker vil måtte tilby fjernundervisning på rødt nivå, da plassutfordringer ikke gjør det mulig å gjennomføre undervisning i flere grupper parallelt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i brev av 18. november bedt kommuner med høyt smittetrykk og kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, Drammen og Ullensaker om å gjøre en konkret vurdering av hvorvidt det er grunnlag for å innføre rødt smittevernnivå i ungdomsskolene. Det understrekes at tiltaksnivået i skolen må være i tråd med smittesituasjonen i lokalt.

Kriseledelsen har i dag diskutert konsekvensene ved eventuell overgang til rødt smittevernnivå i ungdomsskolene, og har i denne sammenheng vurdert kriterier og innhentet råd og veiledning fra blant annet Utdanningsdirektoratet.

Kriseledelsen følger nøye med på utviklingen av smittesituasjonen i aldersgruppen 13-19 år, og legger til grunn at innføring av gjennomgående kohorttenkning og en meters avstand i ungdomsskolen vil kunne ha stor betydning for å redusere smittespredningen.

Forbereder ungdomsskolene på rødt nivå

Ungdomsskolene i Asker gjennomfører nå forberedelser for på kort varsel å kunne legge om skoledriften dersom det blir nødvendig å innføre rødt smittevernnivå. Skolene har god erfaring med å drive fjernundervisning.

På rødt smittevernnivå vil elevene delvis være hjemme og delvis være på skolen. Kriseledelsen vurderer at skolene vil kunne levere god og variert undervisning selv om elevene er hjemme noe av tiden. Kriseledelsen vurderer videre at en veksling mellom fjernundervisning og oppmøte på skolen vil dempe negative effekter av fjernundervisning, slik som for eksempel opplevelse av isolasjon, lavere motivasjon for skolearbeidet og mindre muligheter for individuell tilrettelegging.

Asker kommune har gode rutiner for å ivareta sårbare elever, uavhengig av smittevernnivå. Ved eventuell innføring at rødt smittevernnivå, vil det for eksempel kunne være aktuelt å gi sårbare elever mulighet for å alltid komme på skolen, samt tilby særskilt oppfølging og individuelle tiltak digitalt eller via telefon.

Asker kommune vil med bakgrunn i utviklingen av smittesituasjonen lokalt og regionalt løpende vurdere om og når det eventuelt vil være nødvendig å gå over til rødt smittevernnivå i ungdomsskolene.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.