2. september: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen 2. september 2020.

Det ble i kriseledelsen 2. september gitt en orientering om status for følgende temaer:

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av kritiske samfunnsfunksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlang og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 228 påvist smittede innbyggere. De siste smittetilfellene gjelder i hovedsak unge voksne. Kommunen følger opp med smitteoppsporing og pålegg om karantene etter gjeldende retningslinjer.

På mandag ble i overkant av 370 innbyggere testet på koronaklinikken. Dette er det høyeste antallet innbyggere som kommunen så langt har testet på én dag. Gjennomsnittlig 70 prosent av timebestillingene skjer via den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling.

Kommunen har fortsatt stor pågang på koronatelefonen. En egen tilbakeringingsfunksjon, kombinert med den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling, har bidratt til at innringerne får en ventetid på maksimalt 15 minutter.

Gjennomføring av politiske møter

Asker kommune sendte 27. august en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med anmodning om å få en rettslig avklaring knyttet til å kombinere fysiske møter og fjernmøter for enkelte representanter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i sitt svarbrev av 1. september til grunn at folkevalgte organer enten må avholde fysisk møte eller fjernmøte, og at det ikke er adgang til å kombinere de to møteformene.

Asker kommune tar departementets vurdering til etterretning.