22. januar: Ekstraordinært møte i kriseledelsen

Det ble avholdt et ekstraordinært møte i kriseledelsen fredag 22. januar på grunn av  smittesituasjonen i Nordre Follo.

Anbefalinger knyttet til situasjonen i Nordre Follo

Asker kommune er varslet om at det er flere smitteutbrudd knyttet til mutert virus (Storbritannia-viruset) med utgangspunkt i Nordre Follo kommune. Det vises til pressemeldinger fra Nordre Follo og Folkehelseinstituttet (FHI).

Folkehelseinstituttet har kontaktet kommunene i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo og ber om at kommunene koordinerer forberedelse av nye strenge tiltak for å bekjempe viruset. Asker kommune ble innkalt til møte med Statsforvalteren og helsemyndighetene i ettermiddag for å drøfte den alvorlige situasjonen og koordinere videre tiltak.

Regjeringen er etter dette møtet oppfordret til å fatte vedtak om smitteverntiltak i regionen rundt Nordre Follo kommune.

Asker kommune er i dialog med nabokommuner for å koordinere tiltak i tråd med regjeringen føringer og anbefalinger. Det understrekes at nasjonale myndigheter mener at situasjonen er alvorlig, at gjenåpningen settes på vent og at nye tiltak vurderes løpende.

Kriseledelsen har vedtatt følgende anbefalinger som gjelder fra dags dato og inntil videre:

  • Anbefaling om å unngå reiser til Nordre Follo kommune.
  • Anbefaling om å fortsatt begrense sosial kontakt utenfor hjemmet.
  • Det innføres ytterligere strenge besøksrestriksjoner på institusjoner og heldøgns omsorgsboliger for eldre.

Asker kommune utsetter ytterligere lettelser i smitteverntiltak inntil videre.

Kriseledelsen minner for øvrig om at kommunen allerede har følgende strenge tiltak gjennom forskrift:

  • Skjenkestopp
  • Stengte treningssentre og tilsvarende
  • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der man ikke kan bruke én meters avstand
  • Bruk av hjemmekontor der det er mulig
  • Begrensninger på arrangementer og aktiviteter innendørs i tråd med nasjonale føringer

Asker kommune følger situasjonen tett, og vil vurdere endringer i tråd med nasjonale føringer for regionen når dette foreligger.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på gult beredskapsnivå.