Anbefalinger om smitteverntiltak i butikker, kjøpesentra og varehus

Smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er viktig med strenge smitteverntiltak i Asker. Det er viktig å ha tiltak som forhindrer økt mobilitet på tvers av kommunegrenser. Asker kommune legger til grunn sterke anbefalinger om smitteverntiltak i butikker, kjøpesentre og varehus, som vist nedenfor.

Sterke anbefalinger til deg som handler

 • Handle alene om dette er mulig, og tilby deg å handle for andre som er ekstra utsatte for alvorlig sykdom ved koronasmitte
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Sprit hendene før du handler, og ha god hostehygiene
 • Bruk munnbind dersom du ikke kan holde to meter avstand til andre, men forsøk likevel å holde så god avstand som mulig
 • Bruk butikker, kjøpesenter og varehus i Asker kommune

Sterke anbefalinger til handelsstanden

 • Virksomhetene skal beregne maksimalt antall kunder som er tillatt i lokalet. Formålet er at det ikke skal være for mange i lokalet samtidig, slik at alle kan holde to meters avstand. Oslo Handelsstandforening har utviklet en metode for beregning av maksimalt antall kunder i butikk som kan benyttes
 • Informer tydelig om antall tillatte kunder i lokalet
 • Ansatte og senterledelsen skal sørge for og organisere virksomheten slik at det ikke er flere kunder i lokalene enn det som er tillatt. Om nødvendig skal vakthold benyttes
 • Tilby hånddesinfeksjon til kundene.
 • Informér om plikten til å bruke munnbind, og sikre at ansatte bruker munnbind/visir/pleksiglass
 • Sørg for godt renhold i henhold til krav i covid-19-forskriftens § 15b og bransjestandarder, og utarbeid skriftlige rutiner for dette. Det bør være økt fokus på renhold av toaletter og sanitæranlegg, samt av utsatte berøringsflater
 • Heng opp plakater om smittevern og marker tydelig avstand i områder med mange kunder
 • Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet 
 • Undersøk og følg opp den bransjestandarden som gjelder for din virksomhet
 • Foreta en risikovurdering og følg opp gjennom internkontroll

Asker kommune legger til grunn at senterledelsen på kjøpesentre og varehus iverksetter tiltak som forhindrer at folk unødig oppholder seg i fellesarealene.

Dette innebærer blant annet at sitteplasser og bord i felleslokalene fjernes eller merkes slik at de ikke benyttes av publikum. Det må ikke serveres mat eller være «stands» utenfor forretninger innendørs.

Nasjonale veiledere og bransjestandarder

Asker kommune forutsetter at butikker, kjøpesentre og varehus setter seg inn og følger de til enhver tid gjeldende nasjonale regler, veiledere og bransjestandarder for varehandelen. Veiledere og bransjestandarder skal benyttes til å avdekke risiko og iverksette gode smitteverntiltak i egen virksomhet.

Smittevernveiledere

Kommunen viser blant annet til følgende veiledere (oversikten er ikke uttømmende):

Tilsyn, kontroll og sanksjoner

Kommunen vil i tiden fremover følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte, blant annet gjennom forsterket fokus på gjennomføring av tilsyn.

Kommunen vil legge vekt på at det er utført risikovurderinger for å identifisere smittefare og at det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere smittefaren i tråd med gjeldende regler og anbefalinger.

Kommunen har hjemmel til å stenge virksomheter som ikke drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte, jf. smittevernlovens § 4-1.