23. november: Status kriseledelsen

Status smittesituasjonen, informasjon til innvandrerbefolkningen og vaksinering var blant temaene i kriseledelsen i dag.

Status for smittesituasjonen og prognoser fremover

Asker kommune har per i dag totalt 558 påvist smittede innbyggere. De to siste ukene er det registrert totalt 143 nye smittede, og trenden er fortsatt økende.

Det har vært en betydelig økning i antall smittede i Asker fra oktober og frem til i dag. Det er vanskelig å forutsi hvordan pandemien vil utvikle seg fremover, og dette vil i stor grad avhenge av hvorvidt de tiltakene som iverksettes har ønsket effekt. Kommunen planlegger for et langvarig forløp der pandemien kan komme til å prege samfunnet og tjenestene gjennom store deler av 2021. Vi må også være forberedt på lokale utbrudd slik vi har sett i en del andre kommuner.

Etablering av tverrfaglig arbeidsgruppe for informasjon til innvandrerbefolkningen 

Kriseledelsen diskuterte 16. november betydningen av god og tilpasset informasjon til innvandrerbefolkningen om smittesituasjonen og gjeldende smitteverntiltak.

Kommunen har allerede iverksatt flere tiltak rettet mot målgruppen. Det er blant annet utarbeidet koronainformasjon på ulike språk på kommunens nettsider, det er gitt informasjon til arbeidsgivere, og kommunen har innhentet erfaringer fra og samarbeidet med andre kommuner.

I tillegg har kommunen aktivt brukt ressurspersoner fra minoritetsmiljøene som ambassadører for å dele informasjon i ulike nettverk.

For ytterligere å forsterke dette arbeidet, har kriseledelsen 23. november besluttet å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal sørge for at relevant informasjonen når ut til de viktigste språkgruppene, og at informasjonen blir forstått.

Arbeidsgruppen skal blant annet videreutvikle og støtte opp rundt et nettverk med ressurspersoner (ambassadører) som skal ha direkte kontakt og dialog med ulike minoritetsgrupper, samt samarbeide med organisasjoner og frivilligheten. Arbeidsgruppen vil rapportere jevnlig til kriseledelsen.

Presisering om vaksinering

Referat fra møtet i kriseledelsen 20. november 2020 ble godkjent med følgende justering/ tillegg i siste kulepunkt under temaet «Plan for massevaksinasjon av befolkningen»:

Plan for massevaksinasjon skal ferdigstilles innen utgangen av desember, og vil bli lagt frem for godkjenning i kriseledelsen i begynnelsen av januar. Dersom vaksinering kan starte opp allerede i desember, kan Asker kommune håndtere nødvendig vaksinering som en del av den ordinære driften. Kommunen vaksinerer årlig ca. 15 000 personer knyttet til ordinær influensavaksinering.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.