24. april: Status fra møte i kriseledelsen

Beslutninger fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 24. april 2020.

Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen fredag 24. april:

Søknad om gjennomføring av aktiviteter, arrangementer og tiltak

Regjeringen har iverksatt en prosess for gradvis gjenåpning av samfunnet, og har utarbeidet nye nasjonale smittevernråd og veiledere. Asker kommune mottar mange henvendelser om hvilke retningslinjer som gjelder, og har den siste tiden fått en rekke søknader med forespørsel om gjennomføring av ulike aktiviteter, arrangementer og tiltak.

Asker kommune utarbeider retningslinjer for søknad

Kommunen har på denne bakgrunn sett behov for å utarbeide retningslinjer for hvilke tiltak som krever kommunal godkjenning gjennom søknad, og hvilke tiltak som ikke er søknadspliktige.

Asker kommune forutsetter at de til enhver tid gjeldende retningslinjer og smittevernråd fra nasjonale myndigheter skal følges ved gjennomføring av ulike aktiviteter, arrangementer og tiltak. Innenfor denne rammen legger kommunen som hovedprinsipp til grunn at gjennomføring av tiltak på privat eiendom ikke krever søknad til kommunen, mens gjennomføring av tiltak på kommunal eiendom krever kommunal godkjenning.

Det vises til nærmere informasjon om retningslinjene for søknadsbehandling som legges ut på kommunens nettsider kommende uke.

Gjennomføring av "drive-in"-arrangementer

Kriseledelsen har i dag besluttet å godkjenne gjennomføring av "drive-in"-arrangementer, under forutsetning av at de gjennomføres innenfor trygge rammer hvor deltakerne oppholder seg i bilene og ikke møtes fysisk. Beslutningen gjelder frem til 15. juni. Det tas forbehold om endringer.

De som driver denne type virksomhet må se til at forbudet mot fysiske møter overholdes, og at deltakerne ikke går ut av bilene. Servering tillates ikke. De trafikale forholdene må være godt ivaretatt, og oppstilling av biler skjer på egen parkeringsplass.

Arrangementene må gjennomføres innenfor normale åpningstider, og ikke senere enn kl. 20.00 eller til sjenanse for naboer. Naboer bør varsles.
Nasjonale smittevernråd skal ivaretas og opplyses til deltakerne.

Les mer om retningslinjene for "drive-in"-arrangementer i egen nettsak

Gjennomføring av lukkede kinofremvisninger

Kriseledelsen har i dag besluttet å godkjenne gjennomføring av lukkede kinofremvisninger for familier, under forutsetning av at dette gjennomføres innenfor trygge rammer knyttet til antall, avstander mm. Nasjonale smittevernråd skal ivaretas og opplyses til deltakerne.

Slike kinofremvisninger må foregå innenfor normale åpningstider. Beslutningen gjelder frem til 15. juni. Det tas forbehold om endringer.

Begrenset åpning av Holmen ishall

Kriseledelsen har i dag besluttet å godkjenne at Holmen Ishall med privat drift av «Drift AS» gis anledning til å legge til rette for begrenset aktivitet i Holmen ishall med virkning fra 27. april 2020. Dette gjelder denne type hall som er privat drevet.

Det forutsettes at nasjonale smittevernråd og retningslinjer fra Norges idrettsforbund overholdes.

De kommunale idrettshallene med kommunal drift vil kriseledelsen komme nærmere tilbake til. Dette fordi en rekke forutsetninger må være på plass for å kunne vurdere en trinnvis gjenåpning av disse.

Gjenåpning av barnehager og skoler – omdisponering av personell

Gjenåpningen av barnehager og skoler stiller mange kommuner overfor store utfordringer når det gjelder å fremskaffe nok personell, og flere kommuner har som en følge av dette måttet redusere åpningstidene.

Asker kommune har omdisponert ansatte til barnehager og skoler

For å sikre nok personell og styrke bemanningen i barnehager og skoler, har Asker kommune arbeidet aktivt med å omdisponere ansatte fra andre tjenesteområder. Dette har medført at kommunen i all hovedsak har kunnet gjenåpne barnehager og skoler med ordinære åpningstider.

Takk til de ansatte

Kriseledelsen vil rette en stor takk til alle ansatte som midlertidig har takket ja til andre arbeidsoppgaver, og som dermed gjør en stor innsats for å avhjelpe en krevende situasjon.