Status fra kriseledelsens møte onsdag 25. mars

Politiske møter fremover

  • Asker kommune gjennomfører et digitalt formannskapsmøte 2. april.
  • Asker kommune gjennomfører et digitalt kommunestyremøte 7. april, med behandling av sak om midlertidig delegering av myndighet til formannskapet.
  • Det legges opp til å gjennomføre regelmessige digitale formannskapsmøter frem til 1. juni. Formålet er å sikre politisk styring, orientering om krisehåndteringen og ivaretakelse av daglig drift.

Bemanningssituasjonen

  • Asker kommune har kartlagt status for bemanningen, og denne vurderes i dag som tilfredsstillende innenfor helsetjenesten og kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Det er utarbeidet nye nasjonale prognoser for antall smittede personer i tiden fremover. Kommunen planlegger for at tjenestene kan få en vesentlig økt belastning som følge av flere smittetilfeller blant ansatte og innbyggere ved påsketider.
  • Asker kommune har derfor fortatt nye kapasitetsvurderinger for å sikre tilstrekkelig bemanning. Videre har kommunen i dag drøftet og blitt enige med hovedtillitsvalgte om å kunne omdisponere ansatte fra andre tjenesteområder til tjenesteområdet Velferd.

Smittevernutstyr

  • Kommunen har den siste uken fått flere leveranser av smittevernutstyr, og nye leveranser er på vei. Kommunen vurderer dermed å ha dekket det kortsiktige behovet for smittevernutstyr.
  • Det er etablert en nasjonal innkjøpsordning som koordineres av de regionale helseforetakene. Denne skal bidra til å sikre kommunene og spesialisthelsetjenesten tilstrekkelig utstyr i de ulike fasene av pandemien.

Møter med samarbeidspartnere og beredskapsaktører

Kriseledelsen vil før påske gjennomføre egne møter med politiet, kirken og NAV, som er sentrale samarbeidspartnere og beredskapsaktører.

Gravferder

  • Kriseledelsen har mottatt en henvendelse fra Asker kirkelige fellesråd om smitteverntiltak knyttet til gjennomføring av gravferder. Denne er vurdert av kommuneoverlegen og behandlet av kriseledelsen i dag.
  • Asker kommune ber Asker kirkelige fellesråd om å etablere nye retningslinjer som innebærer at inntil 15 personer kan være tilstede ved gravferder. I tillegg kommer tilsatte og gravferdskonsulenter, slik at det samlede antallet ikke overstiger 20 personer. Alle skal holde to meters avstand. Regelen om avstand gjelder ikke medlemmer av samme husstand.