27. mars: Status fra møte i kriseledelsen i Asker

Status fra møtet i kriseledelsen i Asker kommune fredag 27. mars 2020.

Forskrift om stenging av campingplasser, gjestehavner og servicebygg

Kommuneoverlegen i Asker kommune har i dag vedtatt forskrift om stenging av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen av koronaviruset. Forskriften trer i kraft straks.

Det vises til nærmere informasjon i egen pressemelding her

Omsorgstilbud for barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner

Asker kommune har i tråd med nasjonale føringer et barnehage- og skoletilbud til barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg er kommunen spesielt oppmerksom på andre sårbare grupper, og vurderer oppfølging av disse særskilt.

Kommunen har i dag besluttet å opprettholde et omsorgstilbud for målgruppen i perioden 6. til 8. april i påskeuken. Kommunen vil vurdere om det er behov for å etablere et tilsvarende omsorgstilbud i helligdagene i påsken.

NAV

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen har flere brukere enn vanlig behov for å komme i kontakt med NAV. Dette har ført til en stor pågang på telefon og i chatløsningene i NAV kontaktsenter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på denne bakgrunn lansert en midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester som gjør at disse kan komme i direkte kontakt med sitt lokale NAV-kontor.

Asker kommune arbeider for å kunne lansere løsningen 30. mars.

Koronatesting

Asker kommune har besluttet at all koronatesting fra og med 30. mars skal foregå ved den nyetablerte korona-poliklinikken ved Borgen helsestasjon. Fastlegene henviser til poliklinikken. Tiltaket skal sikre redusert smitterisiko ved legevakten. Behovet for omfang og lokalisering av testing vil bli løpende vurdert ut fra situasjonen.

Lærlinger

Kommunen vurderer å tilby et antall siste års lærlinger fast stilling under forutsetning av at de er skikket og består fagbrevet. Dette for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft.

Samarbeid med kirken

Kirkesjef John Grimsby og prost Tor Øystein Vaaland deltok i den siste halvdelen av møtet for å diskutere utfordringer og samarbeid knyttet til krisesituasjonen.

Kirken er en viktig samfunnsaktør som Asker kommune har lang tradisjon for å samarbeide godt med. Kirken er for mange innbyggere en viktig samfunnsinstitusjon, og har en spesielt viktig rolle i denne krisesituasjonen.

Følgende temaer ble diskutert og følges opp videre:

  • Kirkens rolle og alternative program for påsken
  • Gravferder
  • Kirkens feltarbeid og Varmestua
  • Samarbeid med frivillige
  • Vurdere forsering av vedlikehold av kirkebygg (oppdrag til næringslivet)
  • Videre dialog, informasjon og samarbeid