29. april: Status fra møte i kriseledelsen

Styrking av prøvetakingskapasiteten i Asker var hovedtemaet i kriseledelsens møte onsdag 29. april.

Helsedirektoratet har nylig sendt brev til landets kommuner om styrking av prøvetakingskapasiteten knyttet til diagnostisering av koronavirus. Det er et nasjonalt mål å ha kapasitet for å kunne teste 300 000 innbyggere i uken. Kommunene bes etablere en kapasitet for å kunne teste 5 prosent av innbyggerne ukentlig gjennom en gradvis opptrapping i løpet av mai. Det er varslet at Folkehelseinstituttet i neste uke vil legge frem nye testkriterier som legger opp til å teste langt flere personer enn i dagens situasjon.

De nasjonale føringene legger opp til at Asker kommune må etablere kapasitet for å kunne teste 4750 innbyggere i uken. Dette innebærer en betydelig økning av prøvetakingskapasiteten i forhold til dagens situasjon.

Asker kommune har startet arbeidet med å planlegge for økt prøvetakingskapasitet, og vil ha stort fokus på dette i ukene fremover. Det arbeides blant annet med å vurdere aktuelle lokasjoner for testing samt sikre tilstrekkelig personell til å gjennomføre testing og etterfølgende smitteoppsporing.

Asker kommune vurderer at det økte personellbehovet vil bli den største utfordringen knyttet til økning av prøvetakingskapasiteten. Kommunen vil i det videre arbeidet vurdere å både omdisponere ansatte internt, leie inn eksterne ressurser og bruke profesjonelle frivillige aktører. Det er avgjørende at personellet som skal gjennomføre testingen får opplæring som sikrer at kvaliteten og pasientsikkerheten blir godt ivaretatt.