29. september: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen onsdag 29. september 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 3716 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 50 nye smittetilfeller og 1602 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter i rapporten for uke 39:

I Asker kommune ble det meldt 246 nye tilfeller av covid-19 i uke 37 og 38, noe som er 210 færre tilfeller enn i uke 36 og 37.

Av påviste tilfeller i uke 36 og 37 har 83 prosent kjent smittested og 17 prosent ukjent smittested.

I uke 38 har 1 527 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er ca. 650 færre enn uken før (2174).

Andel personer som har testet seg i uke 38 og som fikk påvist covid-19 var 3,5 prosent.

Det er 73 793 personer i Asker som har fått én vaksinedose, og av disse er 66 958 personer fullvaksinert med to doser.

Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2.

Gjenåpning av landet – normal hverdag med økt beredskap

Koronapandemien rammet landet og regjeringen stengte ned samfunnet 12. mars 2020. 562 dager senere, etter mer enn halvannet år med restriksjoner, besluttet regjeringen at Norge fra 25. september gikk over til en normal hverdag med økt beredskap.

Gjenåpningen innebærer at de fleste smitteverntiltakene er fjernet, men at vi har økt beredskap for raskt å kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det.

Samtidig er det viktig å fortsatt følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, hoste i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Avvikling av faste møter i kriseledelsen

Som en følge av gjenåpningen av landet og en stabil smittesituasjon i Asker, er det ikke lenger behov for faste møter i kriseledelsen. Kommuneoverlegen vil imidlertid overvåke situasjonen tett, og det vil fortsatt gjennomføres hyppige møter for å følge opp smittesituasjonen på operativt nivå.

Videreføring av TISK og vaksinasjon i Asker

Regjeringen legger til grunn at kommunene fremover må ha en grunnberedskap for TISK som innebærer å kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen per uke, teste 1 prosent av befolkningen ukentlig, samt ha en beredskap til å i løpet av fem dager kunne øke kapasiteten ytterligere til 5 prosent av befolkningen. For Asker betyr dette at kommunen må kunne dele ut ca. 9600 hurtigtester i uken og samtidig teste minimum 960 personer i uken med PCR-test på koronaklinikken, med mulighet for å øke kapasiteten til 4800 personer innen 5 dager.

Regjeringen legger videre til grunn at kommunene må ha beredskap til å kunne vaksinere innbyggerne sine med en tredje dose hvis det blir aktuelt. Det innebærer at landets kommuner må opprettholde en vaksinasjonskapasitet tilsvarende 200 000 doser ukentlig, og ha en beredskap som gjør det mulig å øke kapasiteten betydelig i løpet av fire uker. For Asker kommune innebærer det å opprettholde en vaksinasjonskapasitet tilsvarende 3400 personer per uke.

Asker kommune vil i tråd med disse nasjonale føringene opprettholde god kapasitet på TISK-arbeid og vaksinasjon også fremover. De to midlertidige organisasjonsenhetene Koronaklinikken og Vaksinasjonsklinikken vil gradvis bli avviklet parallelt med at det etableres en ny permanent driftsorganisasjon med ansvar for vaksinasjon og smittevern.

Asker kommune anmoder innbyggere som ennå ikke er vaksinert, og som har mulighet for dette, om å ta koronavaksine. Kommunen vil tilby dropin-timer på vaksinasjonsklinikken, og kan gi råd og veiledning til alle som har spørsmål knyttet til vaksinasjon. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Evaluering av krisehåndteringen

Kriseledelsen vedtok i mai 2020 at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av Asker kommunes krisehåndtering og kriseledelse. Kommunen inngikk avtale med konsulentselskapet PwC.

Evalueringen ble gjennomført både som en underveisevaluering som ble lagt frem i desember 2020, samt en sluttevaluering som ble lagt frem for kommunestyret gjennom egen sak i juni 2021.

Evalueringsrapporten legger til grunn at Asker kommune samlet sett har håndtert koronapandemien godt. Dette til tross for krevende omstendigheter, ny organisasjon som følge av kommunesammenslåingen, store nasjonale krav og høyt forventningspress. Det blir spesielt trukket frem at ansatte i kommunen har gjort en betydelig innsats i en tid med høy usikkerhet, og at de har vist stor evne til endring, omstilling og samarbeid.

Det gjennomføres nå en tilleggsevaluering med fokus på politiske vurderinger og samspillet mellom politikk og administrasjon i kommunens håndtering av pandemien.

Asker kommune vil bruke anbefalingene i evalueringsrapporten og øvrige erfaringer fra koronapandemien til å videreutvikle kommunens beredskapsarbeid, og som grunnlag for fremtidig håndtering av krisesituasjoner.

Takk til innbyggere og ansatte

Kriseledelsen vil rette en stor takk til alle innbyggere i Asker for at de har fulgt opp myndighetenes råd og regler, selv om det har vært inngripende og begrenset folks hverdag. Askers innbyggere har også i stor grad fulgt oppfordringen om å la seg vaksinere, og dette er veien ut av pandemien.

Kriseledelsen vil også rette en stor takk til alle medarbeidere og ledere i Asker kommune som har gjort en helt ekstraordinær arbeidsinnsats, tatt store belastninger og lojalt stilt opp i en krevende krisesituasjon. Vi er svært takknemlig for den jobben som er gjort. Kommunen hadde ikke fått til en like god håndtering av pandemien uten innsats fra alle våre dyktige medarbeidere.