30. november: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen mandag 30. november.

Status

Generelt

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 635 påvist smittede innbyggere. De fleste av dem som smittes er nærkontakter til andre smittede, og det er i hovedsak snakk om husstandssmitte. Kun en mindre andel av smittetilfellene har ukjent opphav.

De fleste nye smittetilfellene gjelder den yngre delen av befolkningen, og Asker har i liten grad hatt smitte blant risikogrupper.

Formannskapet vedtok 11. november ny kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte. Forskriften gjelder inntil videre, og innebærer blant annet at det er innført skjenkestopp ved alle serverings- og skjenkesteder og at alle treningssentre er stengt.

I tillegg har Asker kommune innskjerpet smitteverntiltakene i skolen ved å innføre rødt smittevernnivå ved ungdomsskolene fra og med denne uken.

Smittesituasjonen har flatet ut i bo- og arbeidsregionen rundt hovedstaden, og Oslo kommune har ikke endret sin forskrift. Dette, sammen med den relativt stabile smittesituasjonen i Asker, tilsier at det ikke er behov for å gjøre ytterligere innstramminger i forskriften på det nåværende tidspunkt.

Asker kommune har imidlertid god dialog med nabokommunene, vi følger situasjonen tett og vurderer løpende behovet for eventuelle endringer.

Formannskapet er gjennom hele pandemien holdt løpende orientert om status for smittesituasjonen, og vil få oppdatert informasjon i møtet 1. desember.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.