4. april: Legger fram lokal krisepakke for næringslivet

Asker kommune foreslår en ekstraordinær bevilgning på 65 millioner kroner for å avhjelpe den krevende situasjonen Askers næringsliv står i på grunn av koronapandemien. Krisepakka skal behandles i Formannskapet rett over påske.

- Koronaviruset utfordrer oss globalt, nasjonalt og lokalt, og vil få store ringvirkninger og konsekvenser for samfunnet, næringslivet, arbeidstakere og innbyggere i årene som kommer. Vårt næringsliv kjenner dette på «kroppen», sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Hun understreker at Asker kommune har et tett samarbeid med næringslivet, og forteller at kommunen har gjennomført dialogmøter med blant annet Asker næringsforening for å få innspill til hvordan kommunen kan bidra til å støtte næringslivet i den vanskelige situasjonen som har oppstått.

Kommunens rolle overfor næringslivet er i hovedsak å være pådriver og tilrettelegger.

- Vi vurderer det imidlertid som viktig at Asker kommune bistår lokalt næringsliv og bidrar til at næringslivet kommer seg gjennom krisen, og at vi sammen med næringslivet iverksetter tiltak som virker straks og gir godt effekt for bedrifter og arbeidstakere, sier Conradi.

Behandler krisepakke rett over påske

Kommunedirektør Lars Bjerke orienterte Formannskapet torsdag 2. april om krisepakken til næringslivet som Asker kommune skal behandle rett over påske.

Regjeringen har tidligere varslet og vedtatt flere pakker til en samlet verdi på ca. 310 mrd. kroner som skal hjelpe næringslivet gjennom krisen. I tillegg har Viken fylkeskommune etablert tiltak innen næring til en samlet verdi på ca. 90 mill. kroner.

- Selv om regjeringen legger opp til å bruke statlige midler for å avhjelpe krisen for den enkelte arbeidstaker og bedriftene på kort sikt, så vil den langsiktige lokale effekten av krisesituasjonen kunne få stor betydning for kommunen, næringslivet og innbyggerne, sier Bjerke.

I saken som skal legges fram for Formannskapet rett over påske foreslår kommunedirektøren en ekstraordinær bevilgning på totalt 65 mill. kroner som innarbeides i 1. tertialrapport 2020. Kommunedirektøren legger til grunn at kommunens tiltak må sees i sammenheng med de nasjonale og regionale tiltakene, og at de løpende må vurderes og eventuelt forsterkes og spisses.

Kampanje til støtte for lokalt næringsliv

Ett av tiltakene i krisepakken er en næringslivskampanje i lokale medier. Kommunen støtter et kampanjesamarbeid med det lokale næringslivet og deres organisasjoner for å rette oppmerksomheten mot lokale bedrifter, erfaringer og tiltak.

- Sammen med næringslivet ønsker vi å få fram gjennom en kampanje i våre lokalmedier, små og store bedrifter, og gode eksempler på aktiviteter og tiltak, noe som kanskje kan gi inspirasjon og erfaringsdeling i krisetider, sier Conradi.

Faktaboks

Noen av de foreslåtte ekstraordinære tiltakene er:

  • Ekstraordinær bevilgning rehabilitering/vedlikehold av kirkebygg
  • Ekstraordinær bevilgning vedlikehold formålsbygg
  • Utsette/ettergi husleie for «gründerbedrifter»
  • Idrettslag evt. forskuttering
  • Kulturnæringen evt. forskuttering
  • Gründer- og innovasjonsfond (etter søknad)
  • Landbruksnæringen - fond for grønn næringsutvikling
  • Næringsliv etablerer- og veiledningstjenesten
  • Næringslivskampanjen