6. januar: Status kriseledelsen

For å begrense smittetrykket, har kriseledelsen i dag besluttet å innføre rødt tiltaksnivå i barneskolene i Asker. Barnehagene opprettholder gult tiltaksnivå. I tillegg stenges idrettshaller, svømmehaller, kulturhus og innbyggertorg.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 970 påvist smittede innbyggere. Det siste døgnet er det registrert 17 nye smittetilfeller. 14 av disse er smittet i Norge og tre i utlandet. Testaktiviteten ved koronaklinikken har økt etter nyttår. Kommunen følger smittesituasjonen løpende.

Innfører rødt tiltaksnivå i barneskoler

Kriseledelsen besluttet i dag å innføre rødt tiltaksnivå i barneskoler og forlengelse av rødt smittevernnivå i ungdomsskoler, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehager

Som en del av de forsterkede nasjonale tiltakene, har regjeringen bedt kommuner i regioner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler.

Asker inngår i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo, som i lengre tid har hatt et høyt smittetrykk. Smittetrykket i Asker er fortsatt høyt. Nasjonale helsemyndigheter legger til grunn at det som følge av lav testing og utbredelse av muterte virusvarianter, som i større grad smitter blant barn og unge, er grunn til å være føre var med tanke på tiltak. Situasjonen er alvorlig og kan komme ut av kontroll.

Asker kommunen har vært i kontakt med andre relevante kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo. Flere av disse har besluttet eller vurderer å sette barnehager og barneskoler på rødt smittevernnivå.

Når det gjelder barnehagene, er vurderingen at midreårige barn i liten grad er smittet i Asker. De utbruddene vi har hatt i barnehagene har i all hovedsak vært tilknyttet voksne. Kommunen har også hatt færre utbrudd knyttet til barnehagene enn skolene. Rødt smittevern-nivå i barnehagene vurderes også å være inngripende i forhold til barnas og familienes behov.

Kriseledelsen har på denne bakgrunn besluttet å innføre rødt smittevern-nivå i barneskolene fra 11. januar, samt å videreføre rødt smittevernnivå i ungdomsskolene. Beslutningen gjelder frem til og med 22. januar 2021. Når det gjelder barnehagene, er det besluttet å videreføre disse på gult smittevern-nivå, men med forsterkede smitteverntiltak.

Gjennomføring av rødt smittevernnivå i barneskolene innebærer at småtrinnet vil få et fysisk tilbud hver dag, mens mellomtrinnet vil få delvis hjemmeopplæring. Skolene vil organisere dette slik det passer best lokalt. Elever på mellomtrinnet som trenger det, vil få tilbud om fysisk tilstedeværelse på skolen. Det kan bli nødvendig å gjøre tilpasninger i SFO-tilbudet.

Regulering av aktivitet innenfor tjenesteområde Medborgerskap

Regjeringen vedtok med virkning fra 4. januar en rekke forsterkede nasjonale smitteverntiltak og anbefalinger som skal bidra til å holde kontroll på smittespredningen og begrense ny økning av smitten. Det vises til nærmere informasjon på regjeringens nettsider.

Asker kommune har gjort en vurdering av regjeringens anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturarrangementer mv, og har i denne forbindelse hatt dialog med Asker idrettsråd, Asker kulturråd og Frivillighetsutvalget.

I tråd med anbefalinger fra tjenesteområde Medborgerskap, har kriseledelsen i dag besluttet å gjennomføre enkelte reguleringer i tråd med nasjonale anbefalinger.

Dette innebærer blant annet stengning av idrettshaller, svømmehaller, kulturhus og innbyggertorg mm. Det vil åpnes for at barn, unge og sårbare grupper kan bruke anleggene etter avtale.

Beslutningen følges opp i dialog med brukerne, og det vil bli utarbeidet nærmere informasjon. Beslutningen vil bli løpende vurdert i tråd med regjeringens videre anbefalinger.

 

Det ble forøvrig gitt en kort orientering om status fra ulike tjenesteområder og temaer.

 

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.