6. november. Status fra kriseledelsen

Asker kommune er i gult beredskap og forbereder nye lokale smitteverntiltak etter regjeringens innstramminger torsdag 5. november.

Status for smittesituasjonen

Smittetrykket i Asker er økende. Kommunen har per i dag totalt 389 påvist smittede innbyggere. Det er de siste to ukene registrert 86 nye smittetilfeller. Det er en økning i antall smittede med ukjent smitteopphav, men kommunen vurderer fortsatt å ha kontroll på situasjonen.

Totalt har kommunen de siste to ukene testet ca. 3900 personer. Av de som er testet, er det påvist smitte hos 2,2 prosent.

Nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen vedtok 5. november nye nasjonale tiltak og anbefalinger. Det understrekes at situasjonen er svært alvorlig. Dersom ikke utviklingen bremses, vil Norge raskt kunne komme i tilsvarende situasjon som i mars/april med nedstengning av samfunnet og mulig overbelastning av helsevesenet. Det vises til nærmere redegjørelse i regjeringens pressemelding.

Regionale smitteverntiltak

Asker kommune har de siste dagene deltatt i møter med helseministeren, fylkesmannen i Oslo og Viken og øvrige kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo med mål om å samordne og forsterke smitteverntiltakene i regionen. Regjeringen forventer at kommunene som hovedregel fatter likelydende vedtak som Oslo kommune.

Regjeringen har lagt til grunn at kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre følgende tiltak:

 • Stans i breddeidrett for voksne.
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år.
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging kl. 22.00 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld.
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer.
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport.
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå.
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs.
 • Obligatorisk hjemmekontor.
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Lokale smitteverntiltak

Asker kommune har vedtatt mange lokale smitteverntiltak i form av strenge anbefalinger. Det vises til sak om status for lokale tiltak og anbefalinger i Asker (sak 219/20) til formannskapet 3. november.

Kriseledelsen og kommuneoverlegen koordinerer arbeidet med nye lokale smitteverntiltak i samarbeid med kommunene i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo. Kommunedirektøren vil fremme forslag til ny tiltakspakke for formannskapet i neste uke.

Ordføreren har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte mandag 9. november kl. 17.00 for å behandle nye og strengere smitteverntiltak i form av lokal forskrift. Kriseledelsen har hatt møte i dag og vil gjennomføre nytt møte på mandag for å klargjøre innstillingen.

Frem til nye lokale tiltak er vedtatt, gjelder de nye nasjonale tiltakene og kommunens allerede vedtatte strenge anbefalinger. Asker kommune vil løpende legge ut oppdatert informasjon på kommunens nettsider.

Kommunedirektøren har iverksatt et arbeid med å forberede kommunens tjenester på vesentlig økt smitte i samfunnet og økt press på de kommunale tjenestene, herunder spesielt koronaklinikken.

Gul beredskap

Asker kommune gikk 5. november over til gult beredskapsnivå.

Beredskapsplaner blir iverksatt og ressurser vurderes løpende omdisponert til beredskapsarbeid. Det blir vesentlig å sikre opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner.

Følgende prioriterte områder er til løpende vurdering (listen er ikke uttømmende):

 • Klargjøre ungdomsskolene for «rød beredskap» i henhold til nasjonale retningslinjer.
 • Tilrettelegge for at skoleskyss kan gjennomføres på en smittevernmessig god måte.
 • Koronaklinikken går over i gul beredskap og iverksetter tiltak i tråd med dette.
 • Bo- og omsorgsinstitusjoner må forberede seg på smitteutbrudd, og det vurderes ekstraordinære tiltak for å forhindre smitte.
 • Iverksette plan for mottak av pasienter fra sykehus.
 • Gjennomføre nasjonal skjenkestopp kl. 24.00 fra midnatt natt til lørdag 7. november, samt forsterke tilsynet med skjenkestedene.
 • Vurdere strengning eller begrensning av ulike kommunale og private tilbud som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, kulturhus, biblioteker og kirken mm.
 • Vurdere eventuelt behov for ekstraordinært renhold i kommunale bygg.
 • Sørge for at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig smittevernutstyr i tråd med utviklingen i pandemien.
 • Vurdere obligatorisk hjemmekontor for kommunalt ansatte i administrative funksjoner, samt redusere kurs, møter og reisevirksomhet utenfor kommunen.
 • Forberede omdisponering av personell til samfunnskritiske funksjoner og koronaarbeid.

Asker kommune samarbeider med Bærum og andre nabokommuner gjennom helgen for å forberede hastesak til møter i politiske organer.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.