Krisepakke til kultur, idrett og frivillighet i Asker kommune

Nå kan lag og foreninger få støtte fra kommunen for å sikre driften gjennom koronasituasjonen. Søknadsfristen er 2. juni 2020.

Den nye støtteordningen skal dekke kostnader og budsjetterte inntekter, samt ekstra kostnader på grunn av korona, som man ikke kan få refundert gjennom andre ordninger.

Hvem kan søke?

 • Lag og foreninger med hovedvirksomhet i Asker kommune, innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, samt humanitære foreninger, registrert i frivillighetsregisteret før 12. mars 2020.
 • Ideelle stiftelser med formål innenfor kulturfeltet/allmennyttig formål.
 • Skolenes FAU-er kan ikke søke om tilskudd.
 • Virksomheter under konkursbehandling kan ikke søke om tilskudd

Hva kan det søkes om?

Tilskuddsordningen er ment å sikre drift gjennom korona-situasjonen.

 • Det kan søkes om differansen mellom forpliktende kostnader og bortfall av inntekter.
  Er det anledning til å dekke tapet gjennom andre offentlige tilskudds-/refusjonsordninger eller forsikringer som kan dekke tapet kan benyttes, skal det gjøres.
 • Det kan søkes om midler til merutgifter oppstått som følge av korona-situasjonen knyttet til drift av foreningen fra og med 12. mars til 31. august.


Se retningslinjer for tilskuddsordningen og gå til søknadsskjema

Hva kan vurderes som grunnlag for tilskudd:

Tap av inntekter

Lag og foreninger taper inntekter når arrangementer og aktivitet er avlyst. Dette kan være kiosksalg, loppemarked, lotterier, dugnadssalg, inntektsgivende arbeidsoppdrag (flyttejobber o.l.), honorarer for fremføring og spillejobber, sponsorinntekter, medlemskontingent, aktivitetsgebyrer, inntekt på utleie av forsamlingshus og anlegg, inntekt fra grasrotandel.

Faste utgifter

Lag og foreninger har faste utgifter som løper på tross av avlysning av prosjekter og stengning eller nedskalering av aktiviteter. Eks: husleie, forsikring, lån og øvrige driftsutgifter til anlegg, løper i stor grad uavhengig av aktivitet.

Merkostnader på grunn av restriksjoner

I noen tilfeller vil det påløpe ekstrakostnader for at man skal klare å gjennomføre aktivitet eller drift av foreningen med de restriksjonene som i ulike perioder er pålagt (for eksempel tilrettelegging for digitale møter, større lokaler, mindre grupper og flere instruktører). Det kan også vurderes ekstra kostnader knyttet til utsettelse eller endring av planlagt aktivitet i perioden.

Støtte og utstyr til utvikling av nye løsninger:

til digitalisering av aktiviteter, innovative løsninger og utvikling av nye arenaer, som gir mulighet for aktivitet nå og som gjør oss bedre rustet for en usikker framtid.

Formannskapet vedtok krisepakken som skal hjelpe idrettslag og foreninger gjennom krisen i sitt møte den 14. april i sak 0053/20.

Andre kommunale hjelpetiltak i kronakrisen

Asker kommune har også iverksatt andre hjelpetiltak for lag og foreninger innen kultur-, idretts- og frivillighetssektoren gjennom koronakrisen:

 • Kommune vil ikke fakturere husleie for lokaler som har vært stengt en periode.
 • Kommune vil delvis ta regningen for ekstra renhold, fullt og helt noen steder, og med utstyr og vaskemidler andre steder.
 • Kommunen har «kjøpt tjenester» av deler av frivilligheten i denne situasjonen, f.eks. i forbindelse med påskeutfarten.
 • Organisasjoner som har fått tilskudd til aktiviteter som ikke kan gjennomføres på grunn av koronaregler, kan i dialog med kommune vurdere mulighet for å omdisponere pengene.
 • Kommune vil vurdere behovsprøvd delvis bortfall av eller bortfall av husleie til enkelte aktører etter at lokalene blir åpnet for aktivitet igjen.
 • Kommunen kan gi likviditetshjelp til aktører som har et akutt behov for dette.