8. mai: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen besluttet i dag blant annet gjenåpning av skolene neste uke.  

Gjenåpning av skolene – mellomtrinnet, ungdomstrinnet og voksenopplæringen

Regjeringen kom 7. mai med nye nasjonale føringer om at skolene kan gjenåpne fra 11. mai, og at åpningen skal skje i løpet av uke 20. Det ble samtidig presisert at barneskolene skal prioritere det daglige tilbudet til elevene på 1. til 4. trinn.

Asker kommune har de siste ukene arbeidet aktivt med å forberede gjenåpningen av mellomtrinnet og ungdomstrinnet, i påvente av nye nasjonale føringer. I likhet med flere andre kommuner, har imidlertid også skolene i Asker behov for å gjøre ytterligere forberedelser før alle elevene kan komme tilbake til skolen på en forsvarlig måte.

Kriseledelsen har i dag besluttet at ungdomstrinnet skal gjenåpnes innen tirsdag 12. mai og mellomtrinnet innen onsdag 13. mai. Det kan forekomme noen mindre avvik fra dette for enkeltskoler. Undervisningen vil bli tilrettelagt som en kombinasjon av klasseromsundervisning og uteskole. Smitteverntiltak vil bli ivaretatt i tråd med nasjonale føringer, slik at vi sikrer en trygg og god oppstart for elever og ansatte.

Norskopplæringen og grunnskoleundervisningen for voksne starter opp igjen fra onsdag 13. mai.

Se egen sak: https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/8.-mai-til-alle-foresatte-i-askerskolen/

Fotballbaner

Asker kommune har mottatt flere forespørsler fra idretten om å øke antallet personer som kan være tilstede på fotballbanene samtidig. Kriseledelsen har i dag besluttet at inntil 30 personer kan være tilstede på 11-er fotballbanene samtidig, under forutsetning av at nasjonale smittevernråd overholdes. Endringen gjelder med virkning fra dags dato.

Kriseledelsen og kommuneoverlegen vil komme tilbake med en ny vurdering i neste uke, når de har hatt anledning til å vurdere de nyeste anbefalingene fra Norges fotballforbund.

Gradvis gjenåpning av Aktiv fritid

Kriseledelsen har i dag besluttet en gradvis gjenåpning av tilbudet Aktiv fritid, som er et aktivitetstilbud til ulike utvalgte grupper. Dette gjelder én-til-én-tiltak og aktiviteter i mindre grupper i tråd med smittevernreglene.

Det bemerkes at gjenåpning av dagsenter og dagaktivitetstilbud innen tjenesteområde Velferd ikke omfattes. En gjenåpning av disse tjenestene vil finne sted på et senere tidspunkt, og må blant annet vurderes i sammenheng med bemanningssituasjonen.

Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner

Asker kommune innførte 12. mars besøksrestriksjoner for pårørende og besøkende på helseinstitusjoner. Tiltakene ble innført for å beskytte særlig sårbare pasienter og beboere.

I tråd med de nye nasjonale føringene om gradvis gjenåpning av samfunnet, arbeider Asker kommune med å finne gode og trygge løsninger for hvordan vi kan legge til rette for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Kommunen avventer ny nasjonal veileder med nærmere retningslinjer, men arbeider med sikte på at kontrollerte besøk etter avtale kan gjenopptas i uke 21.

Se egen sak: https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/8.-mai-besok-pa-helse--og-omsorgsinstitusjoner/

Møte med russen

Ordfører vil mandag 11. mai gjennomføre møte med politiet, russepresidenter og rektorer ved de videregående skolene i Asker. Hensikten med møtet er å sikre en trygg og god russefeiring i tråd med nasjonale smittevernregler og anbefalinger.