Til alle foresatte i askerskolen

Først vil vi si tusen takk for uvurderlig innsats med hjemmeskole mens skolene har vært stengt.

Vi åpner alle skolene innen onsdag 13. mai

Regjeringen kunngjorde 7. mai at skolene kan gjenåpne for alle trinn, og at åpningen skal skje i løpet av uke 20. I tråd med nasjonale føringer ønsker Asker kommune å åpne så raskt vi kan, men vi vil gjerne gi skolene nødvendig tid til organisering og smittevernopplæring.

Hele ungdomstrinnet i Asker åpner innen tirsdag 12. mai, og mellomtrinnet (5. – 7. trinn) innen onsdag 13. mai. Det kan være noen skoler som av praktiske grunner avviker fra oppsatt tidsplan. Dere vil få nærmere beskjed fra skoleledelsen om oppmøte for deres skole, trinn og klasse/gruppe. 

Elevene får en litt annerledes skolehverdag

Alle skolene er i full gang med å forberede for at samtlige elever kan komme tilbake til skolen. Det blir en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både elever og medarbeidere. Mange av skolebyggene våre har begrenset plass. Det betyr at vi nå ikke har gode lokaler til alle samtidig. De kommende ukene vil derfor skolehverdagen være annerledes, med både uteskole, ekskursjoner og noe undervisning hjemme i en kombinasjon. Dere vil få nærmere beskjed fra skolen om hvordan skoledagen legges opp for det enkelte trinn/gruppe. Vi ber om forståelse for at ikke alle får et likt opplegg og like mye tid på skolen. 

Elevene på 1.-4. trinn skal være på skolen, slik de har vært siden 27. april. Regjeringen har bedt kommunene prioritere de yngste. Det innebærer at skoledagene kanskje blir mest annerledes for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i perioden fremover. 

Barna og ungdommene vil ha mange ulike reaksjoner på å begynne igjen

Elevene våre har vært gjennom mange uker med unntakstilstand, og vi skal ta imot dem på best mulig måte. Askerskolen har mange pedagoger som kan snakke med elevene om krevende tema. Vi anbefaler dere foresatte å lese 7 råd til foresatte i forbindelse med gjenåpning

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledere for smittevern 

Det er offentliggjort to veiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet. Veilederne gir tydelige og gode retningslinjer for hvordan skolens medarbeidere skal ta hensyn til smittevern i den nye skolehverdagen. Vi anbefaler at dere også setter dere inn i veilederen, for å få forståelse for hvordan driften vil være de neste ukene og hva dere må gjøre hjemme.

Formålet med føringene i de nasjonale veiledere er å begrense smittespredningen gjennom bl.a. god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer holder seg hjemme. Det er utarbeidet tydelige retningslinjer for når elever og ansatte skal holde seg hjemme ved sykdom.  

Eksempler på smitteverntiltak

Gjenåpningen av småtrinnet og barnehagene har vært vellykket. Her er noen av smitteverntiltak som vi vil videreføre for skolene våre:

 • faste rutiner og nye hygieneregler
 • større lokaler der det er mulig
 • inndeling av uteområdene
 • kombinasjon av aktiviteter på skolen, uteaktiviteter, ekskursjoner og noe undervisning hjemme
 • rutiner for oppmøte om morgenen og henting om ettermiddag
 • bytte av klasserom begrenses
 • barn får egen pult/spise- og aktivitetsplass med god avstand til andre
 • lokaler merkes opp der det er nødvendig for å sikre at elevene holder avstand
 • spredte oppmøtesteder for å begrense antall elever som samles
 • ulike tidspunkt for friminutt med flere voksne til stede
 • elevene spiser i sine grupper og skal ikke dele mat og drikke
 • læringsmateriell og annet skal ikke deles mellom grupper før de er rengjort
 • digital hjemmeundervisning for elever som av helsemessige årsaker ikke kan returnere til skolen

Elever og ansatte med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal holde seg hjemme

Det aller viktigste smitteverntiltaket er fortsatt at personer med symptomer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Barn og foresatte med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha høy risiko for smitte eller alvorlig forløp av Covid-19. Likevel kan det være enkelte barn som rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Vi ber alle foresatte om å sjekke denne. Vi ber dere som er foresatte til barn og unge i risikogrupper å ta kontakt med skolen for å vurdere muligheter for tilrettelegging. Det samme gjelder om foresatte selv befinner seg i risikogruppe. Kontakt legen for vurdering om behovet for tilrettelegging.

Skoleskyss

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at vi begrenser bruken av offentlig transport. Vi har kontakt med Ruter om skyss, og skolens rektor vil kunne gi dere mer informasjon om dette. Mange av skolene vil sende ut en undersøkelse der de ber dere foresatte å fortelle om transportbehovet. 

Det er viktig at elevene ikke sitter for tett i hvis de bruker offentlig transport til og fra skolen. I denne tiden oppfordrer vi at elevene sykler, går eller at dere foresatte kjører dem til skolen. 

Begrens kontakt med andre på fritiden

Vi oppfordrer elever og foresatte til å etablere kontakt innad i grupper som også brukes på skolen. Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre på fritiden. Slik vil vi sikre mest mulig effektive smitteverntiltak.

Til foresatte ved Borgen ungdomsskole

Under koronapandemien har kommunen mange tiltak og stor beredskap. Det innebærer blant annet en klinikk for testing på Borgen ungdomsskole, som er lokalisert i forbindelse med helsestasjonen. Koronaklinikken skal flyttes til et annet sted, men det vil ta noen dager.

- Derfor vil Borgen ungdomsskole fortsette hjemmeundervisningen ut neste uke, og vil åpne mandag 18. mai, sier Lund.

Fortsatt dugnad

Nå fortsetter vi den nasjonale dugnaden. Da er det viktig at vi tar smittevern på alvor, og at vi fortsetter det allerede gode samarbeidet mellom hjem og skole. 

Skolene vil sende ut informasjon som gjelder din skole før oppstart. Ta kontakt med kontaktlærer hvis det er noe dere gjerne vil at de skal vite før oppstarten, eller skolens ledelse om dere har andre spørsmål.

Vi gleder oss til å se alle elevene våre igjen!

Med vennlig hilsen

Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole

Kai Lund, direktør for oppvekst