30. mars: Status fra møte i kriseledelsen i Asker 30. mars 2020

Status fra møte i kriseledelsen i Asker mandag 30. mars 2020.

Status smittesituasjonen

Asker kommune er fortsatt i fase 2 av pandemien. Kommunen ser en svak økning i antall nye smittede i befolkningen, og har registrert noen få smittede i velferdstjenestene. Kommunen vil i tiden fremover følge utviklingen tett og iverksette løpende tiltak i tråd med nasjonale retningslinjer.

Asker kommune vurderer å ha tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å dekke behovet på kort sikt, og har iverksatt bestillinger for å ivareta behovet på lengre sikt.

Asker kommune har et godt samarbeid med Vestre Viken helseforetak for å sikre nødvendig mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommunen har frigjort ekstra plasser for ved behov å kunne ta imot et høyere antall utskrivningsklare pasienter.

Oppfølging av sårbare barn og unge

Stengte barnehager og skoler gjør at mange sårbare barn og unge blir ekstra utsatt. Asker kommune deler nasjonale myndigheters bekymring knyttet til at barn og unge som har hatt det vanskelig før, nå kan oppleve at situasjonen blir enda vanskeligere.

Asker kommune følger opp de nye nasjonale forskriftene, forsterker fokuset på oppfølging av sårbare barn og unge, og innarbeider dette i rutinene. Dette innebærer blant annet at kommunen aktivt skal gi et tilbud om skole- eller barnehageplass til barn og unge som er ekstra utsatt. Vedtak skal i henhold til forskriften fattes som enkeltvedtak.

Samarbeid med politiet

Asker kommune har et godt og etablert samarbeid med politiet om samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsforebygging, patruljevirksomhet og tilstedeværelse i lokalsamfunnet, barn og unge, samt bekjempelse av kriminalitet.

Kommunen vil forsterke samarbeidet med politiet i forbindelse med påskehøytiden. Kommunen legger til grunn at flere innbyggere i år vil bruke nærområdene, da det er innført reisebegrensninger og restriksjoner knyttet til bruk av hytter. Politiet og kommunen vil samordne seg omkring felles budskap, sikre økt kommunal tilstedeværelse på utfartsstedene, samt gi råd og veiledning om alternative turmuligheter. Dette skal bidra til å spre befolkningen på ulike turdestinasjoner og dermed redusere smittefaren.

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 1. april 2020.